ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
Assoc.Prof.Dr.SAKCHAI SIKKA
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

นางสาวปวิตรา สินเทาว์

Miss. PAWITRA SINTHAO

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

บริหารจัดการ/ปรับปรุงและพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

จาร E-san memorandum

นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกนาฏยศิลป์พื้นเมือง ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการแสดงโครงการ จาร E-san memorandum โดยได้รับเกียรติจาก ท่านรองศาสตราจารย์ ด …

Read More »

บุญเดือน 11 ออกพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เชิญชวน ชาว มมส และประชาชาทั่วไปที่สนใจ ร่วมงานบุญเดือน 11 ออกพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ระหว่างวันที่ 22-28 ตุลาคม 2558  ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสาร …

Read More »