ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
Assoc.Prof.Dr.SAKCHAI SIKKA
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

นางสาวปวิตรา สินเทาว์

Miss. PAWITRA SINTHAO

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

บริหารจัดการ/ปรับปรุงและพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

“นาฎยศิลป์สร้างความเป็นชาติและพัฒนาสังคม”

“นาฎยศิลป์สร้างความเป็นชาติและพัฒนาสังคม” [สารจากคณบดีในโครงการสอบวัดประมวบผลด้านนาฎยศิลป์ตะวันตก ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดการแสดง วันที่ 19 ตุลาคม …

Read More »

มาร่วมเชียร์ B48 นริศรา กันยายุทธ (สเมิร์ฟ) ในโครงการดาวเด่นบัวหลวง ครั้งที่ 8 ตัวแทนคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

B48 นริศรา กันยายุทธ (สเมิร์ฟ)  http://bualuang101.kapook.com/profile/01 ตัวแทนคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

นิสิตภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลหนังสั้น หัวข้อ”ความสุขเล็กๆ ของนิสิต มมส.”

รศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่นิสิตภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลหนังสั้น หัวข้อ”ความสุขเล็กๆ ของน …

Read More »

โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ด้วยกระบวนการเรียนรู้คู่บริการอย่างมีส่วนร่วมของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลพวงของการเรียนรู้ มีตัวชี้วัดมากมายหลายมุม และนี่คืออีกส่วนหนึ่งของเสียงสะท้อนจากผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ด้วยกระบวนการเรียนรู้คู่บริก …

Read More »