ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
Assoc.Prof.Dr.SAKCHAI SIKKA
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

นางสาวปวิตรา สินเทาว์

Miss. PAWITRA SINTHAO

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

บริหารจัดการ/ปรับปรุงและพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

การแสดงของนิสิตสาขาวิชานาฏยศิลปะตะวันตก ภาควิชาศิลปะการแสดง

นิสิตสาขาวิชานาฏยศิลปะตะวันตก ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการแสดงในรายวิชานาฏยศิลป์ตะวันตกขั้นสูง ให้หัวข้อการแสดงชุด POCAHONTAS โดยได้รับเกียรติจา …

Read More »