ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
Assoc.Prof.Dr.SAKCHAI SIKKA
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

นางสาวปวิตรา สินเทาว์

Miss. PAWITRA SINTHAO

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

บริหารจัดการ/ปรับปรุงและพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ขอแจ้งการยกเลิกการจัดกิจกรรมโครงการ ฯ

ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

สมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร

Read More »

ประชาสัมพันธ์ขยายระยะการรับสมัครการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลด

Read More »

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 16

ดาวน์โหลด

Read More »

ขอเชิญชวนส่งผลงาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจด้านเอกสารโบราณ ส่ง Abstract เพื่อนำเสนอในการประชุม

ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (ฉบับที่ 31)

ดาวน์โหลด

Read More »