ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
Assoc.Prof.Dr.SAKCHAI SIKKA
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

นางสาวปวิตรา สินเทาว์

Miss. PAWITRA SINTHAO

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

บริหารจัดการ/ปรับปรุงและพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

สำหรับผู้สมัคร รอบ 1 Portfolioให้ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ทาง admission.msu.ac.th

สำหรับผู้สมัคร #มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบ 1 Portfolio ให้ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ทาง admission.msu.ac.th หากสถานะการชำระเงินไม่ถูกต้อง กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน …

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้มีการดำเนินมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค จึงกำหนดข้อปฏิบัติการเข้ารับพ …

Read More »

โครงการการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์พื้นเมือง ภายใต้ชื่อโครงการ “ทศทัศน์” โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค่าเข้างาน ราคา 129 บาท ผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทางสามารถรับชมได้ผ่านการไลฟ์สดกลุ่มปิดในราคา 99 บาท 12 พฤศจิกายน 65 นี้ ณ ลานศิลปวัฒนธรรม หน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ แ …

Read More »

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัคร รอบ 1 PORTFOLIO

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัคร รอบ 1 PORTFOLIO โครงการกีฬา โครงการศิลปวัฒนธรรม โครงการรอบ 1 Portfolio เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11-30 พฤศจิกายน 2565 ช่องทางก …

Read More »