ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
Assoc.Prof.Dr.SAKCHAI SIKKA
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

นางสาวปวิตรา สินเทาว์

Miss. PAWITRA SINTHAO

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

บริหารจัดการ/ปรับปรุงและพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

เปิดตัว “ช่องยูทูปความรู้ด้านการเต้นและนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ โดย รศ.ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล

เปิดตัว “ช่องยูทูปความรู้ด้านการเต้นและนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ในประเทศไทย” ครั้งแรกในวงการการศึกษาศิลปะการแสดงของไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ขอประชาสัมพ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุรารมย์ จันทมาลา ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุรารมย์ จันทมาลา ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย …

Read More »

อาจารย์ ดร.สมคิด สุขเอิบ

อาจารย์ ดร.สมคิด สุขเอิบ ประสบการณ์การทำงาน (รวมถึงประสบการณ์การเป็นอาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษาให้กับสถาบันต่างๆ) ที่ ปีที่ทำงาน ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน 1 …

Read More »