ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
Assoc.Prof.Dr.SAKCHAI SIKKA
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

นางสาวปวิตรา สินเทาว์

Miss. PAWITRA SINTHAO

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

บริหารจัดการ/ปรับปรุงและพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ประกวดราคาซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 30000 บีทียู จำนวน 14 เครื่อง,ขนาดไม่น้อยกว่า 36000 บีทียู จำนวน 13 เครื่อง และขนาดไม่น้อยกว่า 50000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง (คณะศิลปกรรมศาสตร์) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ถึง 7 สิงหาคม 2563

คลิกหัวข้อเพื่อดู คลิก—> ประกาศและเอกสารประกวดราคา คลิก—>ร่างขอบเขตของงาน คลิก—>ราคากลาง

Read More »

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ 2563

กำหนดการปฐมนิเทศ ปริญญาตรี 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันอังคารที่ 7  กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้อง FA110 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  …

Read More »