ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
Assoc.Prof.Dr.SAKCHAI SIKKA
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

นางสาวปวิตรา สินเทาว์

Miss. PAWITRA SINTHAO

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

บริหารจัดการ/ปรับปรุงและพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

รับสมัคร TCAS รอบ 5 (โครงการ เพรชพระพิฆเนศวร)

รับสมัคร TCAS รอบ 5 (โครงการ เพรชพระพิฆเนศวร) เป็นการกระจายโอกาสทาง การศึกษา ให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องไ …

Read More »