ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
Assoc.Prof.Dr.SAKCHAI SIKKA
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

นางสาวปวิตรา สินเทาว์

Miss. PAWITRA SINTHAO

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

บริหารจัดการ/ปรับปรุงและพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

Art Shop Gallery MSU

นิสิต บุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถ เข้าไปรับชม หรือซื้อ ผลงานศิลปะจาก นิสิต ทัศนศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมสตร์ ได้ที่ Faculty of Fine-Applied Arts and Cul …

Read More »

ประกาศ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยว่า 30,000 บีทียู จำนวน 14 เครื่อง ขนาดไม่น้ยอยกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 13 เครื่อง และขนาดไม่น้อยกว่า 50,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง

Read More »