ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
Assoc.Prof.Dr.SAKCHAI SIKKA
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

นางสาวปวิตรา สินเทาว์

Miss. PAWITRA SINTHAO

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

บริหารจัดการ/ปรับปรุงและพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดภาควิชาทัศนศิลป์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ …

Read More »

เกณฑ์ทุนอุดหนุนการการวิจัย และงานสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพเพื่ …

Read More »

วันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ ๑๘ ปี วันศุกร์ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตร และร่วมพิธีเปิดโครงการจัดสร้างองค์พระพิฆเนศวร(สำเร็จนิรันดร์) เพื่อประดิษฐาน ณ ป้ายหน้าคณะศิล …

Read More »

เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีนโยบายในการสนับสนุนทุนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ภายใต้กรอบประเด็นที่กำหนดโดยโครงการจะต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็ …

Read More »

เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ“ โครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563

ด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนต่อยอดขยายผลงานวิชาการรับใช้สังคมและเปิดโอกาสให้คณะ / หน่วยงาน / หลักสูตรได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบป …

Read More »

ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวรสารระดับนานาชาติ และประเภทส่งอาจารย์และนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่ 2)

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เปิดรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและประเภทส่งอาจารย์และนักว …

Read More »