ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
Assoc.Prof.Dr.SAKCHAI SIKKA
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

นางสาวปวิตรา สินเทาว์

Miss. PAWITRA SINTHAO

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

บริหารจัดการ/ปรับปรุงและพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจเพื่อเข้าสู่ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจเพื่อเข้าสู่ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

Read More »