ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
Assoc.Prof.Dr.SAKCHAI SIKKA
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

นางสาวปวิตรา สินเทาว์

Miss. PAWITRA SINTHAO

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

บริหารจัดการ/ปรับปรุงและพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ขอเชิญร่วมงาน เสวนามุทิตาวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์

ขอเชิญร่วมงาน เสวนามุทิตาวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ “ศิษย์มีครู ครูมีศิษย์ และมิตรสหาย” ทรรศนะพิจารณ์ผลงานวิจัย วิชาการ สารคดี วรรณก …

Read More »

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดป้ายและส่งมอบป้ายคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มอเก่า)

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดป้ายและส่งมอบป้ายคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มอเก่า) โดยสมาคมศิษย์เก่าร่วมใจ แ …

Read More »

เชิญชมการแสดงผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ครั้งที่ 4

ด้วยหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดโครงการแสดงผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ผู้สอนหลักสู …

Read More »

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

  รายละเอียดเพิ่มเติม 

Read More »

อธิการบดี มมส ลงตรวจเยี่ยมคณะประกอบการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อธิการบดี มมส ลงตรวจเยี่ยมคณะ/หน่วยงาน ประกอบการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันนี้ (12 กรกฎาคม 2565) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจา …

Read More »

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ งบประมาณเงินรายได้ ภาควิชาศิลปะการแสดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด : https://linkdi.me/8ur5y

Read More »