ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
Assoc.Prof.Dr.SAKCHAI SIKKA
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

นางสาวปวิตรา สินเทาว์

Miss. PAWITRA SINTHAO

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

บริหารจัดการ/ปรับปรุงและพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหาสารคาม เปิดรับสมัครระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหาสารคาม เปิดรับสมัครระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง) 1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ 1 พ.ค.-10 มิ.ย.62 สอบสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครแล …

Read More »

คณะศิลปกรรมศาสตร์ต้อนรับอาคันตุกะจากมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2562 คณะศิลปกรรมศ …

Read More »