ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
Assoc.Prof.Dr.SAKCHAI SIKKA
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

นางสาวปวิตรา สินเทาว์

Miss. PAWITRA SINTHAO

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

บริหารจัดการ/ปรับปรุงและพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศักชัย อุทธิโท ในการคว้ารางวัล BronAze Award

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศักชัย อุทธิโท ในการคว้ารางวัล BronAze Award อาจารย์ประจำ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Read More »

นิทรศการ Th,Cn,Vn Art Exhibition 2021

          นิทรศการ Th,Cn,Vn Art Exhibition 2021 เป็นการแสดงผลงานศิลปะของนิสิตระดับปริญญาโท ทั้งชั้นปีที่1 และชั้นปีที่2 สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธร …

Read More »

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

  ศิษย์เก่าผู้มีคุณูปการต่อสถาบัน หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์   หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์   หลักสูตร ศป.บ. ทัศนศิลป์   …

Read More »