ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
Assoc.Prof.Dr.SAKCHAI SIKKA
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

นางสาวปวิตรา สินเทาว์

Miss. PAWITRA SINTHAO

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานที่รับผิดชอบ

บริหารจัดการ/ปรับปรุงและพัฒนาเขตพื้นที่ในเมือง

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สมาพันธ์นาฏศิลป์ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาสมาพันธ์นาฏศิลป์ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยมีการจัดประชุมออนไลน์เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจและแนะนำคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ …

Read More »

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโประกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดาวน์โหลด

Read More »

แจ้งเลื่อนการจัดอบรมและขยายเวลารับสมัครบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพและการสนับสนุนเส้นทางวิชาชีพบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประทศไทยหลักสูตรระดับสูง

ดาวน์โหลด

Read More »