ภาควิชาทัศนศิลป์

ภาควิชาทัศนศิลป์

อาจารย์ปรีชา นวลนิ่ม
Mr.PREECHA NOULNIM
หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์

นางสาววรรณิษา สีสงกา
Miss.WANNISA SEESONGKA
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ภาควิชาทัศนศิลป์