ภาควิชาศิลปะการแสดง

ภาควิชาทัศนศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตติยา โกมินทรชาติ
Asst.Prof.RATTIYA KOMINTARACHART
หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง

นายสุรสิทธิ์ คำศรี
Mr.SURASIT KHUMSRI
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ภาควิชาศิลปะการแสดง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการสัมมนา MOU

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการสัมมนา MOU คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการสัมมนา MOU วันที่ 18-19 ธันวาคม 2562 ณ สปป. ลาว สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ พันธมิตรผู้ร่วมก่ …

Read More »