ภาควิชาศิลปะการแสดง

ภาควิชาทัศนศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตติยา โกมินทรชาติ
Asst.Prof.RATTIYA KOMINTARACHART
หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง

นายสุรสิทธิ์ คำศรี
Mr.SURASIT KHUMSRI
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ภาควิชาศิลปะการแสดง

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ อาจารย์ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลแม่พระในดวงใจ ๒๕๖๒ : Mother Awards of The World 2019 ในโครงการงานประกาศเกียรติคุณ จากมูลนิธิต้นบุญวิสาขาร่วมกับหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีท่านเฉลิมศักดิ์ รามโกมุท ข้าราชบริพารกองวังที่ประทับ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นประธานมอบรางวัล

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรารมย์ จันทมาลา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรารมย์ จันทมาลา อาจารย์ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลแม่พระในดวงใจ ๒๕๖๒ : Mother Awards of The World 2019 ในโครงการงานประกาศเกียรติคุณ จากมูลนิธิต้นบุญวิสาขาร่วมกับหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีท่านเฉลิมศักดิ์ รามโกมุท ข้าราชบริพารกองวังที่ประทับ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นประธานมอบรางวัล

Read More »