ภาควิชาศิลปะการแสดง

ภาควิชาทัศนศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตติยา โกมินทรชาติ
Asst.Prof.RATTIYA KOMINTARACHART
หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง

นายสุรสิทธิ์ คำศรี
Mr.SURASIT KHUMSRI
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ภาควิชาศิลปะการแสดง