ยุทธศาสตร์ ค่านิยมองค์กร

ค่านิยมองค์กร

PROUND  (PROUND to be Fine and Applied Arts)

  •   P (Professional Proactive) การทำงานเชิงรุก : ปฏิบัติงานอย่างมีอาชีพ รอบคอบ รอบรู้ มีสติ หลักการและเหตุผล
  •   R (Result Oriented) การทำงานเชิงรุก : มุ่งมั่นสู่จุดหมายเดียวกัน
  •   O (Ownership) ความรู้สึกเป็นเจ้าของบ้านและภาคภูมิใจในศาสตร์และศิลป์
  •   U (Unity) การทำงานเป็นทีม : การทำงานรวมกันอย่างเป็นเอกภาพ และความเป็นหนึ่ง เพื่อศิลปกรรมศาสตร์
  •   D (Devotion Communication) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ : ศิลปกรรมเสมือนการส่งสารโดยอาศัยกระบวนการสื่ออย่าง  สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล รวมทั้งมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารธรรมาภิบาลของคณะศิลปกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้ได้รับการยอมรับ และพัฒนาเป็นคณะวิชาในระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 7
พัฒนาสู่คณะวิชาสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม