ยุทธศาสตร์ ค่านิยมองค์กร

ค่านิยมองค์กร

FACS

  •   F (Focused) : การทำงานแบบมีเป้าหมาย
  •   A (Aesthetical) : ดุลยภาพและความงามทางศิลปะและวัฒนธรรม
  •   C (Creative) : สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม
  •   S (Socio Cultural) : สังคมศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล รวมทั้งมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารธรรมาภิบาลของคณะศิลปกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้ได้รับการยอมรับ และพัฒนาเป็นคณะวิชาในระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 7
พัฒนาสู่คณะวิชาสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม