รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ น้อยวังคลัง

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ น้อยวังคลัง

ประวัติ Profile

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ น้อยวังคลัง
Assoc.Prof.Dr.PITAK NOIWANGKLUNG

ประวัติการศึกษา Educational Background

ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2535
สังกัดสาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาทัศนศิลป์
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต ปีที่จบ 2526
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ปีที่จบ 2532
ปริญญาเอก ปร.ด.(ไทศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่จบ 2559
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อปี พ.ศ. 2540
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ รองศาสตราจารย์ เมื่อปี พ.ศ. 2543

ผลงานทางวิชาการ Academic work

แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม

กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2562
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนรายวิชา โครงการสร้างสรรค์ศิลปะไทย รหัสวิชา 0605406
ประกอบการสอนรายวิชา โครงการสร้างสรรค์ศิลปะไทย รหัสวิชา 0605406
ผลงานวิจัยเรื่องที่ 1 พระพุทธปฎิมากรประจำจังหวัดในภาคอีสาน : อุดมคติทางความงามและคุณค่าทางสังคมกับความเชื่อท้องถิ่น
ผลงานสร้างสรรค์เรื่องที่ 1 ความศรัทธา
ตำราวิชาการเรื่อง การเขียนและรายงานผลโครงการสร้างสรรค์