รองศาสตราจารย์ บุญทัน เชษฐสุราษฎร์

รองศาสตราจารย์บุญทัน เชษฐสุราษฎร์

ประวัติ Profile

รองศาสตราจารย์บุญทัน เชษฐสุราษฎร์
Assoc.Prof.BOONTAN CHETTASURAT

ประวัติการศึกษา Educational Background

ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2530
สังกัดสาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาทัศนศิลป์
ปริญญาตรี ศป.บ.ทัศนศิลป์ ปีที่จบ 2526
ปริญญาโท ศป.2.ทัศนศิลป์ ปีที่จบ 2530

ผลงานทางวิชาการ Academic work

แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม

กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ –
ในปี พ.ศ. –
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนรายวิชา –
รหัสวิชา –
ผลงานวิจัยเรื่องที่ 1 –
ผลงานสร้างสรรค์เรื่องที่ 2 –