ระดับบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มระดับบัณฑิตศึกษา

ลำดับ เรื่อง
1  แบบฟอร์มคำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพ 
2  แบบฟอร์มคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา 
3  แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินค่าประกันของเสียหายคืน 
4  แบบฟอร์ม GR5 อนุมัติภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ (กรณีนิสิตอยู่นอกคณะ/หน่วยงาน) 
5  แบบฟอร์มขออนุมัติลาออกจากการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 แบบฟอร์มสมัครทุนระดับบัณฑิตศึกษา
6  แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนภูมิพล 
 แบบฟอร์มขอส่งตรวจรูปแบบ
7  แบบฟอร์มขอส่งตรวจรูปแบบกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
8  แบบฟอร์มขอส่งตรวจรูปแบบกลุ่มวิทยาศาสตร์ 
9  แบบฟอร์มขอส่งตรวจรูปแบบสมุดบันทึกสำหรับนิสิตเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 แบบฟอร์มตรวจสอบความถูกต้องรูปแบบบทนิพนธ์และแบบรับรองเนื้อหา
10  แบบตรวจสอบความถูกต้องรูปแบบบทนิพนธ์ตามคู่มือการเขียนบทนิพนธ์วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และกลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ 
11  แบบตรวจสอบความถูกต้องรูปแบบบทนิพนธ์ ตามคู่มือการเขียนบทนิพนธ์วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
12  (TS1) แบบฟอร์มขออนุมัติชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
13  (TS2) แบบฟอร์มขออนุมัติสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
14  (TS3) แบบฟอร์มส่งรายงานผลการสอบและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข 
15  (TS4) แบบฟอร์มขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์ 
16  (TS5) แบบฟอร์มส่งรายงานผลการสอบและวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข 
17  (TS6) แบบฟอร์มส่งบทความวิจัยวิทยานิพนธ์ 
18  (TS6) แบบฟอร์มส่งบทความงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 
 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
19  (TS1) แบบฟอร์มขออนุมัติชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
20  (TS2) แบบฟอร์มขออนุมัติสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
21  (TS3) แบบฟอร์มส่งรายงานผลการสอบและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข  
22  (IS4) แบบฟอร์มขออนุมัติสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
23  (IS5) แบบฟอร์มรายงานผลการสอบและการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับแก้ไข 
24  (IS6) แบบฟอร์มส่งบทความวิจัยการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
25  (IS6) แบบฟอร์มส่งบทความงานสร้างสรรค์การศึกษาค้นคว้าอิสระ
26  แบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
27  แบบฟอร์มรายงานผลความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ 
28  แบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อวิทยานิพนธ์ 
29  แบบฟอร์มขออนุมัติการโอนวิทยานิพนธ์ 
30  แผนการดำเนินการแก้ไขเค้าโครงฯ:วิทยานิพนธ์หลังการสอบ 
31  แบบคำร้องขออนุมัติลาออกจากการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
32  แบบแสดงคุณวุฒิและผลงานวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
34  แบบรายงานผลการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงฯ/การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ (สำหรับนิสิตหลักสูตรตามเกณฑ์ฯ 58) 
35  แบบแสดงคุณวุฒิและผลงานวิชาการ สำหรับใช้ประกอบการแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน 
 แบบฟอร์มการศึกษาค้นคว้าอิสระ
 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
36  (IS1) แบบฟอร์มขออนุมัติชื่อเรื่องการศึกษาค้นคว้าอิสระและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  
37  (IS2) แบบฟอร์มขอสอบเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ   
38  (IS3) แบบฟอร์มส่งรายงานผลการสอบและเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับแก้ไข  
39  (IS4) แบบฟอร์มขออนุมัติสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
40  (IS5) แบบฟอร์มรายงานผลการสอบและการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับแก้ไข 
41  (IS6) แบบฟอร์มส่งบทความวิจัยการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
42  (IS6) แบบฟอร์มส่งบทความงานสร้างสรรค์การศึกษาค้นคว้าอิสระ  
 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
43  (IS1) แบบฟอร์มขออนุมัติชื่อเรื่องการศึกษาค้นคว้าอิสระและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  
44  (IS2) แบบฟอร์มขอสอบเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ  
45  (IS3) แบบฟอร์มส่งรายงานผลการสอบและเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับแก้ไข  
46  (IS4) แบบฟอร์มขออนุมัติสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
47  (IS5) แบบฟอร์มรายงานผลการสอบและการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับแก้ไข 
48  (IS6) แบบฟอร์มส่งบทความวิจัยการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
49  (IS6) แบบฟอร์มส่งบทความงานสร้างสรรค์การศึกษาค้นคว้าอิสระ  
50  แบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
51  แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
52  แบบฟอร์มขออนุมัติการโอนการศึกษาค้นหว้าอิสระ 
53  แบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติลาออกจากการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
54  แบบแสดงคุณวุฒิและผลงานวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
55  แบบรายงานผลการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงฯ/การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ (สำหรับนิสิตหลักสูตรตามเกณฑ์ฯ 58) 
56  แบบแสดงคุณวุฒิและผลงานวิชาการ สำหรับใช้ประกอบการแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน 
 แบบฟอร์มสมัครสอบ
57  แบบฟอร์มบันทึกขอทราบคะแนนสอบภาษา (Language Examination) 
58  แบบฟอร์มคำร้องขอสมัครสอบภาษา (Language Examination From GR Test 1) 
59  แบบฟอร์มคำร้องขอสมัครสอบ/เทียบความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Information and Communication Technology Application) 
60  แบบฟอร์มคำร้องขอสมัครสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
61  แบบฟอร์มคำร้องขอสมัครสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
62  แบบฟอร์มคำร้องขอสมัครสอบความรู้ด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ)  (From MSU EGS Test 1) 
63  แบบฟอร์มคำร้องขอเทียบผลสอบวัความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  (From MSU EGS Test 2) 
64  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร/กรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 แบบฟอร์มคำร้องเสนอแต่งตั้งอาจารย์
65  แบบฟอร์มเสนอแต่งตั้งอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจำ 
66  แบบฟอร์มเสนอแต่งตั้งอาจารย์ระดับบัณฑิตผู้ช่วย 
67  แบบฟอร์มเสนอแต่งตั้งอาจารย์ระดับบัณฑิตพิเศษ 
 แบบฟอร์มงานสารสนเทศ
68  ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
69  ขอใช้บริการซ่อมบำรุง 
70  ขออนุมัติยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 
 แบบฟอร์มผลงานวิจัยของอาจารย์
71  แบบฟอร์มผลงานวิจัยของอาจารย์บัณฑิตศึกษาประจำ  
72  Thesis Title and Thesis Advisors Appointment Approval FormS   NEW !!