ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Arts

จัดการเรียนการสอนใน 5 วิชาเอก ดังนี้

  1. วิชาเอก จิตรกรรม [Painting]
  2. วิชาเอก ประติมากรรม [Sculpture]
  3. วิชาเอก ศิลปะภาพพิมพ์ [Printmaking]
  4. วิชาเอก ศิลปะไทย [Thai Arts]
  5. วิชาเอก ศิลปะสื่อประสม [Multimedia Arts]

 

ทัศนศิลป>>>>>> เพิ่มเติม <<<<<

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Performing Arts

จัดการเรียนการสอนใน 4 วิชาเอก ดังนี้

  1. วิชาเอก นาฏยศิลป์ไทย [Thai Dance]
  2. วิชาเอก นาฏยศิลป์พื้นเมือง [Folk Dance]
  3. วิชาเอก นาฏยศิลปตะวันตก [Ballet]
  4. วิชาเอก ศิลปะการละคร [Dramatic Arts]

การแสดง

>>>>>> เพิ่มเติม <<<<<

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Product Design and Development

ชื่อหลักสูตร : ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อักษรย่อ : ศป.บ.การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์(จำนวน 137 หน่วยกิต)

ขอบเขตเนื้อหาหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะสามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

>>>>>> เพิ่มเติม <<<<<

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม
Bachelor of Arts Program in Cultural Management

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม
อักษรย่อ :ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม

>>>>>> เพิ่มเติม <<<<<