ระดับปริญญาตรี

 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

  Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Arts

  จัดการเรียนการสอนใน 5 วิชาเอก ดังนี้

  1. วิชาเอก จิตรกรรม [Painting]
  2. วิชาเอก ประติมากรรม [Sculpture]
  3. วิชาเอก ศิลปะภาพพิมพ์ [Printmaking]
  4. วิชาเอก ศิลปะไทย [Thai Arts]
  5. วิชาเอก ศิลปะสื่อประสม [Multimedia Arts]

   

  คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ

  1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ปวช.]
  2. เป็นนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคปลายในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ปวช.] ทั้งนี้ต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา/สถาบันการศึกษายืนยันว่าจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้ในภาคปลายนั้น
  3. เป็นผู้มีความประพฤติดีและร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

   

  คุณสมบัติทางภาควิชา ทัศนศิลป์

  1. มีความสนใจทางด้านทัศนศิลป์ เช่น จิตรกรรม / ปะติมากรรม / ภาพพิมพ์ / ศิลปะไทย / ศิลปะดิจิทัล / วาดเส้น / องค์ประกอบศิลป์
  2. เป็นผู้ไม่มีปัญหาด้านทุนทรัพย์ในการซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการศึกษา เช่น สี กระดาษ และอุปกรณการสร้างสรรค์ผลงาน ฯลฯ

   

  ทัศนศิลป

   

  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง

  Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Performing Arts

  จัดการเรียนการสอนใน 4 วิชาเอก ดังนี้

  1. วิชาเอก นาฏยศิลป์ไทย [Thai Dance]
  2. วิชาเอก นาฏยศิลป์พื้นเมือง [Folk Dance]
  3. วิชาเอก นาฏยศิลปตะวันตก [Ballet]
  4. วิชาเอก ศิลปะการละคร [Dramatic Arts]

   

  คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ

  1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ปวช.]
  2. เป็นนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคปลายในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ปวช.] ทั้งนี้ต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา/สถาบันการศึกษายืนยันว่าจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้ในภาคปลายนั้น
  3. เป็นผู้มีความประพฤติดีและร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

   

  คุณสมบัติทางภาควิชา ศิลปะการแสดง

  1. มีความสนใจทางด้านศิลปะการแสดง เช่น นาฏยศิลปไทย / นาฏยศิลปตะวันตก / นาฏยศิลปพื้นเมือง / การแสดงละครเวทีและภาพยนตร์ หรือศิลปะการแสดงอื่นๆ
  2. เป็นผู้ไม่มีปัญหาด้านทุนทรัพย์ ในการซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการศึกษา เช่น เครื่องแต่งหน้า แต่งกาย และอุปกรณ์การสร้างสรรค์ผลงาน ฯลฯ

   

  การแสดง

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Product Design and Development

ชื่อหลักสูตร > ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

อักษรย่อ > ศป.บ.การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์(จำนวน 137 หน่วยกิต)

 

ขอบเขตเนื้อหาหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะสามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

จุดเด่นของหลักสูตร

 1. มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีสมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจ
 2. ฐานรากท้องถิ่นของไทยและภูมิภาคอาเซี่ยน พร้อมทั้งเป็นทรัพยากรมนุษย์ผู้มีคุณธรรมทั้งในรูปแบบของศิลปะดั้งเดิม ศิลปะร่วมสมัย สามารถนำมาประยุกต์และบูรณาการใช้ในงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในบริบทของความทันสมัย
 3. ตระหนักถึงคุณค่าศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและอาเซียน มีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมทั้งในรูปแบบของศิลปะดั้งเดิม ศิลปะร่วมสมัย สามารถนำมาประยุกต์และบูรณาการใช้ในงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในบริบทของความทันสมัย
 4. มีความสามารถสร้างสรรค์งานในระดับท้องถิ่นและสากล

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2547 หมวด 4 ข้อ 11 คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเป็นนิสิต และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆไป

แนวทางในการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพในภาคราชการ รัญวิสาหกิจ ภาคเอกชน หรือประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม ด้านสินค้าผลิตภัณฑ์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ นักออกแบบนิเทศศิลป์ ฯลฯ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในสถาบันการศึกษา ที่ปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบในสถานประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

 

Screen Shot 2560-09-15 at 10.39.33