หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์
Master of Arts Program in Fine and Applied Arts Research 

เปิดรับสมัครทั้งในระบบเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ
คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
 1. สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ (สาขาวิชานาฏยศิลป์ ศิลปะการแสดง หรือการละคร ทัศนศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ นฤมิตศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ แฟชั่น นิทรรศการศิลป์) สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ วิทยาการสารสนเทศ วัฒนธรรมศาสตร์ บริหารการจัดการ การจัดการทางวัฒนธรรม ไทยคดี วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่กล่าวมา อาจได้รับพิจารณาให้สมัครและเข้าศึกษาต่อได้ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์

>>>>>> เพิ่มเติม <<<<<

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
Master of Fine Arts Program in Visual Arts

เปิดรับสมัครทั้งในระบบราชการและนอกเวลาราชการ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาทัศนศิลป์, จิตรกรรม, ประติมากรรม, ภาพพิมพ์, ศิลปศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านทัศน์ศิลป์ จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองโดยมหาวิทยาลัย โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 50
 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคปลายของปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาทัศนศิลป์, จิตรกรรม, ประติมากรรม, ภาพพิมพ์, ศิลปศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านศิลป์ จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 75
 3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 4. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบตรงกับที่กล่าวในข้อ 1-3 อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครและเข้าศึกษาต่อได้ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์

>>>> เพิ่มเติม <<<<<

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
Master of Fine and Applied Arts Program in Performing Arts

เปิดรับสมัครทั้งในระบบเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ
รูปแบบของหลักสูตร
 1. รูปแบบ : หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ 4 ปริญญาโท
 2. ภาษาที่ใช้ : จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
 3. การรับเข้าศึกษา : รับนิสิตไทย/ต่างประเทศ หรือทั้งสองกลุ่ม
 4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : ไม่มี
 5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง

>>>>> เพิ่มเติม <<<<<

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
Master of Arts Program in Cultural Science

>>>>>> เพิ่มเติม <<<<<
[/box]