หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์

Master of Arts Program in Fine and Applied Arts Research And Creation

 

เปิดรับสมัครทั้งในระบบเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ

 1. สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ (สาขาวิชานาฏยศิลป์ ศิลปะการแสดง หรือการละคร ทัศนศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ นฤมิตศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ แฟชั่น นิทรรศการศิลป์) สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ วิทยาการสารสนเทศ วัฒนธรรมศาสตร์ บริหารการจัดการ การจัดการทางวัฒนธรรม ไทยคดี วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2.  ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่กล่าวมา อาจได้รับพิจารณาให้สมัครและเข้าศึกษาต่อได้ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

Master of Fine Arts Program in Visual Arts

 

เปิดรับสมัครทั้งในระบบราชการและนอกเวลาราชการ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาทัศนศิลป์, จิตรกรรม, ประติมากรรม, ภาพพิมพ์, ศิลปศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านทัศน์ศิลป์ จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองโดยมหาวิทยาลัย โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 50
 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคปลายของปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาทัศนศิลป์, จิตรกรรม, ประติมากรรม, ภาพพิมพ์, ศิลปศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านศิลป์ จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 75
 3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 4. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบตรงกับที่กล่าวในข้อ 1-3 อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครและเข้าศึกษาต่อได้ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์1. รหัสและชื่อหลักสูตรรหัส : ไม่มีภาษาไทย : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

  ภาษาอังกฤษ : Master of Fine Arts Program in Visual Arts

  2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์)

  (ชื่อย่อ) : ศป.ม.(ทัศนศิลป์)

  ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Master of Fine Arts (Visual Arts)

  (ชื่อย่อ) : M.F.A. (Visual Arts)

  3. วิชาเอก

  ทัศนศิลป์

  4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

  ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

  5. รูปแบบของหลักสูตร

  5.1 รูปแบบ

  หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ 4 ปริญญาโท

  5.2 ภาษาที่ใช้

  ภาษาไทย

  5.3 การรับเข้าศึกษา

  รับนิสิตชาวไทยและนิสิตชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี

  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

  ความร่วมมือกับ Hue College of Arts – Hue University

  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

  ภายใต้สัญญาข้อตกลงโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาแก่บุคลากรชาวเวียดนาม

  ตามสัญญา MOU : AGREEMENT FOR COOPERATION ON JOINTING TRAINING MASTER

  PROGRAM between THE COLLEGE OF ARTS HUE UNIVERSITY – VIETNAM and THE

  FACULTY OF FINE AND APPLIED ARTS MAHASARAKHAM UNIVERSITY – THAILAND

  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

  ให้ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์