ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์


ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Product Design and Development

ชื่อหลักสูตร : ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อักษรย่อ : ศป.บ.การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (จำนวน 137 หน่วยกิต)

ขอบเขตเนื้อหาหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะสามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

จุดเด่นของหลักสูตร
  1. มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีสมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจ
  2. ฐานรากท้องถิ่นของไทยและภูมิภาคอาเซี่ยน พร้อมทั้งเป็นทรัพยากรมนุษย์ผู้มีคุณธรรมทั้งในรูปแบบของศิลปะดั้งเดิม ศิลปะร่วมสมัย สามารถนำมาประยุกต์และบูรณาการใช้ในงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในบริบทของความทันสมัย
  3. ตระหนักถึงคุณค่าศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและอาเซียน มีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมทั้งในรูปแบบของศิลปะดั้งเดิม ศิลปะร่วมสมัย สามารถนำมาประยุกต์และบูรณาการใช้ในงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในบริบทของความทันสมัย
  4. มีความสามารถสร้างสรรค์งานในระดับท้องถิ่นและสากล
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2547 หมวด 4 ข้อ 11 คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเป็นนิสิต และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆไป

แนวทางในการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพในภาคราชการ รัญวิสาหกิจ ภาคเอกชน หรือประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม ด้านสินค้าผลิตภัณฑ์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ นักออกแบบนิเทศศิลป์ ฯลฯ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในสถาบันการศึกษา ที่ปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบในสถานประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

>>>>>> เพิ่มเติม <<<<<