หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์


หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Arts

จัดการเรียนการสอนใน 5 วิชาเอก ดังนี้

  1. วิชาเอก จิตรกรรม [Painting]
  2. วิชาเอก ประติมากรรม [Sculpture]
  3. วิชาเอก ศิลปะภาพพิมพ์ [Printmaking]
  4. วิชาเอก ศิลปะไทย [Thai Arts]
  5. วิชาเอก ศิลปะสื่อประสม [Multimedia Arts]
คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
  1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ปวช.]
  2. เป็นนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคปลายในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ปวช.] ทั้งนี้ต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา/สถาบันการศึกษายืนยันว่าจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้ในภาคปลายนั้น
  3. เป็นผู้มีความประพฤติดีและร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
คุณสมบัติทางภาควิชา ทัศนศิลป์
  1. มีความสนใจทางด้านทัศนศิลป์ เช่น จิตรกรรม / ปะติมากรรม / ภาพพิมพ์ / ศิลปะไทย / ศิลปะดิจิทัล / วาดเส้น / องค์ประกอบศิลป์
  2. เป็นผู้ไม่มีปัญหาด้านทุนทรัพย์ในการซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการศึกษา เช่น สี กระดาษ และอุปกรณการสร้างสรรค์ผลงาน ฯลฯ

>>>>>> เพิ่มเติม <<<<<