หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง


หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Performing Arts

จัดการเรียนการสอนใน 4 วิชาเอก ดังนี้

  1. วิชาเอก นาฏยศิลป์ไทย [Thai Dance]
  2. วิชาเอก นาฏยศิลป์พื้นเมือง [Folk Dance]
  3. วิชาเอก นาฏยศิลปตะวันตก [Ballet]
  4. วิชาเอก ศิลปะการละคร [Dramatic Arts]
คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
  1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ปวช.]
  2. เป็นนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคปลายในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ [ปวช.] ทั้งนี้ต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา/สถาบันการศึกษายืนยันว่าจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้ในภาคปลายนั้น
  3. เป็นผู้มีความประพฤติดีและร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
คุณสมบัติทางภาควิชา ศิลปะการแสดง
  1. มีความสนใจทางด้านศิลปะการแสดง เช่น นาฏยศิลปไทย / นาฏยศิลปตะวันตก / นาฏยศิลปพื้นเมือง / การแสดงละครเวทีและภาพยนตร์ หรือศิลปะการแสดงอื่นๆ
  2. เป็นผู้ไม่มีปัญหาด้านทุนทรัพย์ ในการซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการศึกษา เช่น เครื่องแต่งหน้า แต่งกาย และอุปกรณ์การสร้างสรรค์ผลงาน ฯลฯ

>>>>>> เพิ่มเติม <<<<<