บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน

 

นางบงกชทิพย์ เกาะสมบัติ
Mrs. BONGKOTTHIP KOH-SOMBAT
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการชำนาญการพิเศษ

นางวันเพ็ญ อมรสิน
Mrs. WANPEN AMORNSIN
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต

นางเอื้อมภรณ์ ลีละสุมนตรี
Mrs. UEMPHORN LEELASUMONTREEเ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

นางสาววิภาพร กางยาแสน
Miss. WIPAPORN KANGYASAN
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง

นายคมสันต์ คล้ายนาค
Mr. KHOMSON KLAYNAK
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

นางสาว ชนากานต์ คำเมรี
Miss.CHANAKAN CUMMEREE
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นายสุรสิทธิ์ คำศรี
Mr. SURASIT KHUMSRI
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนฤมล หาญกล้า
Miss. NARUMON HANKA
นักวิชาการศึกษา

นางสาววรรณิษา สีสงกา
Miss. WANNISA SEESONGKA
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพัชรินทร์ ปัดทุมมา
Miss. PHATCHARIN PHATTOOMMA
นักวิชาการศึกษา

นายศุภวัฒน์ นามปัญญา
Mr.SUPAWAT  NAMPANYA
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายสุชาติ ไชยดา
Mr. SUCHAT CHAIYADA
พนักงานขับรถ

นางสาวอัญธิกา ตันปาน
Miss.UNTIKHA  TUNPARN
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายวุฒิพงษ์ บุตรพันธ์
Wutthiphong butphan
นักวิชาการศึกษา

Dr.KE  YIHAN
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีน