สำนักเลขานุการ

สำนักเลขานุการ
 


นางบงกชทิพย์ เกาะสมบัติ
Mrs.BONGKOCHTHIP KOHSOMBAT
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

นางวันเพ็ญ อมรสิน
Mrs.WANPEN
AMORSIN
นักวิชาการศึกษา

นางสาวจงรักษ์ คชสังข์
Miss JUNGRUK CHOSHASUNG
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววิภาพร กางยาแสน
Miss WIPAPORN KANGYASAN
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนฤมล หาญกล้า
Miss NARUMON HANKA
นักวิชาการศึกษา

นายศุภชัย จุมพล
Mr.SUPACHAI JUMPON
นักกิจการนิสิต

นายสุรสิทธิ์ คำศรี
Mr.SURASIT KHUMSRI
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายคมสันต์ คล้ายนาค
Mr.KHOMSON KLAYNAK
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวอาทิตยา คูคลองทุ่ง
Miss ARTITAYA KUKLONGTUNG
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววรรณิษา สีสงกา
Miss WANNISA
SEESONGKA
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพัชรินทร์ ปัดทุมมา
Miss PATCHARIN PUTTUMMA
นักวิชาการศึกษา

นางสาวอัญธิกา ตันปาน
Miss UNTIKHA
TUNPARN
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายศุภวัฒน์ นามปัญญา
Mr. SUPAWAT
NAMPANYA
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

บรรพต พิลาพันธ์
Mr.BANPHOD
PILAPHAN
นักวิชาการช่างศิลป์

นางสาวกัญญาภัทร รัฐอาจ
Miss KANYAPHAT
RATTAOAJ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นายสุชาติ ไชยดา
Mr.SUCHAT
CHAIYADA
พนักงานขับรถยนต์