บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน

นางบงกชทิพย์ เกาะสมบัติ

Mrs. BONGKOTTHIP KOH-SOMBAT

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

ชำนาญการพิเศษ

นางวันเพ็ญ อมรสิน

Mrs. WANPEN AMORNSIN

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

มิสเตอร์ สตีเฟ่น มอส จอร์น 

 Mr. STEPHEN MOSES JOHN

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา

นางเอื้อมภรณ์ ลีละสุมนตรี

Mrs. UEMPHORN LEELASUMONTREE

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

 

นางสาววิภาพร กางยาแสน

Miss. WIPAPORN KANGYASAN

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

 

นายคมสันต์ คล้ายนาค

Mr. KHOMSON KLAYNAK

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

นางสาวทัศวรรณ จาบาล

Miss. THATSAWAN JABAN

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

 

นางสาว ชนากานต์ คำเมรี

Miss.CHANAKAN CUMMEREE

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นายสุรสิทธิ์ คำศรี

Mr. SURASIT KHUMSRI

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนฤมล หาญกล้า

 Miss. NARUMON HANKA

นักวิชาการศึกษา

นางสาววรรณิษา สีสงกา

Miss. WANNISA SEESONGKA

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพัชรินทร์ ปัดทุมมา

Miss. PHATCHARIN PHATTOOMMA

นักวิชาการศึกษา

นายศุภวัฒน์ นามปัญญา

Mr.SUPAWAT  NAMPANYA

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นางสาวอัญธิกา ตันปาน

Miss.UNTIKHA  TUNPARN

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวฐิตินันท์ คลังพระศรี Miss.THITINAN KLUNGPRASRI เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสุชาติ ไชยดา

Mr. SUCHAT CHAIYADA

พนักงานขับรถ