หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย     :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ  :  Doctor of Philosophy Program in Fine and Applied Arts Research And Creation
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
(ชื่อเต็ม)   :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์)
(ชื่อย่อ)    :  ปร.ด. (การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ
(ชื่อเต็ม)   :  Doctor of Philosophy (Fine and Applied Arts Research)
(ชื่อย่อ)    :  Ph.D. (Fine and Applied Arts Research)
เปิดรับสมัครทั้งในระบบราชการและนอกเวลาราชการ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ วิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเน้นการวิจัยนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรียภาพ สังคม วัฒนธรรมและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในรูปของงานสร้างสรรค์การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม ผ่านผลงานวิจัยศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม

คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
  1. สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายในระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยมีผลการศึกษาคะแบบเฉลี่ยรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 25 กรณีที่มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ต่ำกว่า 3.25 จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในดารทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
  2. สำเร็จการศึกษาในปริญญามหาบัณฑิต หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายในระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ (สาขาวิชานาฏยศิลป์ ศิลปะการแสดง หรือการละคร ทัศนศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ นฤมิตศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ แฟชั่น นิทรรศการศิลป์) สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์ พาณิชยศสตร์และการบัญชี ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ วิทยาการสารสนเทศ วัฒนธรรมศาสตร์ บริหารการจัดการ การจัดการทางวัฒนธรรม ไทคดี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
  4. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่กล่าวในข้อ 1-3 อาจะได้รับการพิจารณาให้สมัครและเข้าศึกษาต่อได้ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์

อ่านรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม