หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย     :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ  :  Doctor of Philosophy Program in Fine and Applied Arts Research And Creation
เปิดรับสมัครทั้งในระบบราชการและนอกเวลาราชการ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ วิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเน้นการวิจัยนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรียภาพ สังคม วัฒนธรรมและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในรูปของงานสร้างสรรค์การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม ผ่านผลงานวิจัยศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม

>>>> เพิ่มเติม <<<<<

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย     :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ  :  Doctor of Philosophy Program in Cultural Science

>>>>> เพิ่มเติม <<<<<