หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์
Master of Arts Program in Fine and Applied Arts Research And Creation

เปิดรับสมัครทั้งในระบบเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ
คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
  1. สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ (สาขาวิชานาฏยศิลป์ ศิลปะการแสดง หรือการละคร ทัศนศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ นฤมิตศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ แฟชั่น นิทรรศการศิลป์) สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ วิทยาการสารสนเทศ วัฒนธรรมศาสตร์ บริหารการจัดการ การจัดการทางวัฒนธรรม ไทยคดี วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่กล่าวมา อาจได้รับพิจารณาให้สมัครและเข้าศึกษาต่อได้ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม