หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
Master of Fine and Applied Arts Program in Performing Arts

เปิดรับสมัครทั้งในระบบเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ
รูปแบบของหลักสูตร
 1. รูปแบบ : หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ 4 ปริญญาโท
 2. ภาษาที่ใช้ : จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
 3. การรับเข้าศึกษา : รับนิสิตไทย/ต่างประเทศ หรือทั้งสองกลุ่ม
 4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : ไม่มี
 5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง
 • รหัสและชื่อหลักสูตรรหัส
  ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
  ภาษาอังกฤษ : Master of Fine and Applied Arts Program in Performing Arts
 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)
  (ชื่อย่อ) : ศป.ม. (ศิลปะการแสดง)
 • (ชื่อเต็ม) : Master of Fine and Applied Arts (Performing Arts)
  (ชื่อย่อ) : M.F.A. (Performing Arts)
 • วิชาเอก
  เอกศิลปะการแสดง
 • จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 • รูปแบบของหลักสูตร
  รูปแบบหลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ 4 ปริญญาโท
 • ภาษาที่ใช้
  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
 • การรับเข้าศึกษา
  รับนิสิตไทย / ต่างประเทศ หรือทั้งสองกลุ่ม
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  ให้ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง
 • สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
  เป็นหลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2562
  เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
  คณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรนี้
  ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561
  คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้
  ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562
  สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุมัติหลักสูตร
  ในการประชุมครั้งที่…./…….เมื่อวันที่………………..
 • อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา :อาจารย์ผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา
  อาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา
  อาจารย์ผู้สอนในสถาบันการแสดงภาคเอกชน
  นักวิจัยทางด้านศิลปะการแสดง
  นักวิชาการทางด้านศิลปะการแสดง
  นักแสดงอาชีพ
  ผู้กำกับการแสดง
  นักบริหารจัดการศิลปะการแสดง
  นักออกแบบการแสดง
  ผู้จัดการศิลปะสถานทางด้านศิลปะการแสดง
  นักเขียนเชิงศิลปวัฒนธรรม
  นักบริหารจัดการด้านธุรกิจบันเทิงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  นักวิจารณ์ศิลปะการแสดง
  ผู้ประดิษฐ์ท่ารำ/ท่าเต้น
  เจ้าของสถาบันการแสดง
  นักคิดสร้างสรรค์ในโรงละครหรือสถานบันเทิง

รายละเอียดเพิ่มเติม