หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
Master of Fine Arts Program in Visual Arts

เปิดรับสมัครทั้งในระบบราชการและนอกเวลาราชการ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาทัศนศิลป์, จิตรกรรม, ประติมากรรม, ภาพพิมพ์, ศิลปศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านทัศน์ศิลป์ จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองโดยมหาวิทยาลัย โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 50
  2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคปลายของปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาทัศนศิลป์, จิตรกรรม, ประติมากรรม, ภาพพิมพ์, ศิลปศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านศิลป์ จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 75
  3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  4. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบตรงกับที่กล่าวในข้อ 1-3 อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครและเข้าศึกษาต่อได้ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์
 • รหัสและชื่อหลักสูตรรหัส
  ไม่มีภาษาไทย : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์
  ภาษาอังกฤษ : Master of Fine Arts Program in Visual Arts
 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์)
  (ชื่อย่อ) : ศป.ม.(ทัศนศิลป์)ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Master of Fine Arts (Visual Arts)
  (ชื่อย่อ) : M.F.A. (Visual Arts)
 • วิชาเอก
  เอกทัศนศิลป์
 • จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
 • รูปแบบของหลักสูตร
  รูปแบบหลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ 4 ปริญญาโท
 • ภาษาที่ใช้
  ภาษาไทย
 • การรับเข้าศึกษา
  รับนิสิตชาวไทยและนิสิตชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  ความร่วมมือกับ Hue College of Arts – Hue University
  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  ภายใต้สัญญาข้อตกลงโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาแก่บุคลากรชาวเวียดนาม
  ตามสัญญา MOU : AGREEMENT FOR COOPERATION ON JOINTING TRAINING MASTERPROGRAM between THE COLLEGE OF ARTS HUE UNIVERSITY – VIETNAM and THE
  FACULTY OF FINE AND APPLIED ARTS MAHASARAKHAM UNIVERSITY – THAILAND การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  ให้ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

รายละเอียดเพิ่มเติม