อาจารย์นฤทร์บดินทร์ สาลีพันธ์

อาจารย์นฤทร์บดินทร์ สาลีพันธ์

ประวัติ Profile

อาจารย์ นฤทร์บดินทร์ สาลีพันธ์
Mr. NARUEBODIN SALEEPUN
那鲁波迪·萨利普恩 先生
表演系主任
ອາຈານ ນະລຶບໍດິນ ສາລີພັນ
ຫົວໜ້າພາກວິຊາສິລະປະການສະແດງ

ประวัติการศึกษา Educational Background

 

หน่วยงานต้นสังกัดภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี นาฏยศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2544
ปริญญาโท นาฏยศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปี 2547