อาจารย์นฤทร์บดินทร์ สาลีพันธ์

อาจารย์นฤทร์บดินทร์ สาลีพันธ์

ประวัติ Profile

อาจารย์ นฤทร์บดินทร์ สาลีพันธ์
Mr. NARUEBODIN SALEEPUN
那鲁波迪·萨利普恩 先生
表演系主任
ອາຈານ ນະລຶບໍດິນ ສາລີພັນ
ຫົວໜ້າພາກວິຊາສິລະປະການສະແດງ

ประวัติการศึกษา Educational Background

ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาศิลปการแสดง
Head of Department of Performing Arts

หน่วยงานต้นสังกัดภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี นาฏยศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2544
ปริญญาโท นาฏยศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปี 2547