อาจารย์ประจำภาควิชาวัฒนธรรมและการออกแบบ

อาจารย์ประจำภาควิชาวัฒนธรรมและการออกแบบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนัส โพธิบัติ
Asst.Prof.Dr.PHANAT PHOTHIBAT
หัวหน้าภาควิชาวัฒนธรรมและการออกแบบ
อีเมล : phanat1983@gmail.com

อาจารย์ ดร.บุญสม ยอดมาลี
Dr.BOONSOM YODMALEE
อีเมล : boonsom.yodmalee@gmail.com

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
Assoc.Prof.Dr.SAKCHAI SIKKA
อีเมล : sakchaiubu@hotmail.com

รองศาสตราจารย์ ดร.ประทับใจ สุวรรณธาดา
Assoc.Prof.Dr.PHATHABJAI SUWANTHADA
อีเมล : papassuwan66@hotmail.com

รองศาสตราจารย์  ดร.สิทธิศักดิ์ จำปาแดง
Assoc.Prof.Dr.SITTHISAK CHAMPADANG
อีเมล : Champadaeng.s@gmail.com

รองศาสตราจารย์ ดร.ศาสตรา เหล่าอรรคะ
Assoc.Prof.Dr.SASTRA LAOAKKA
อีเมล : hugna.studio@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี
Asst.Prof.Dr.VUTHIPONG  ROADKASAMESRI
อีเมล : Wut_ap@hotmail.com
อาจารย์ ดร.สมคิด สุขเอิบ 
Dr.SOMKHIT SUKERB 
อีเมล : somkit.suk@gmail.com

อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พวงบุตร
Dr.PHASAT PHUNGBUT
อีเมล : prasit.p@msu.ac.th

อาจารย์ ดร.ฐิติศักดิ์ เวชกามา
Dr.THITISAK  WECHAKAMA
อีเมล : neoneonnong@hotmail.com

อาจารย์สรัญญา ภักดีสุวรรณ
Miss.SARANYA PAKDEESUWAN
อีเมล : saranya.p@msu.ac.th

อาจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ต้นประดู่
Dr.YUTTAPONG  TONPRADOO
อีเมล : yuttapongt44@gmail.com

อาจารย์อภิเชษฐ์ ตีคลี
Mr.APICHED TEEKALEE
อีเมล : Apiched001@hotmail.com