อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

รองศาสตราจารย์
ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ประทับใจ สุวรรณธาดา

อาจารย์
ประสิทธิ์ พวงบุตร

อาจารย์
สรัญญา ภักดีสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี

อาจารย์
ปรีชา นวลนิ่ม

อาจารย์
อภิเชษฐ์ ตีคลี