อาจารย์ประจำภาควิชาวัฒนธรรมและการออกแบบ

อาจารย์ประจำภาควิชาวัฒนธรรมและการออกแบบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.พนัส โพธิบัติ

Asst.Prof.Dr.PHANAT PHOTHIBAT 
หัวหน้าภาควิชาวัฒนธรรมและการออกแบบ

รองศาสตราจารย์

ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา

Assoc.Prof.Dr.SAKCHAI SIKKA

รองศาสตราจารย์

ดร.ประทับใจ สุวรรณธาดา

Assoc.Prof.Dr.PHATHABJAI SUWANTHADA

รองศาสตราจารย์

ดร.สิทธิศักดิ์ จำปาแดง

Assoc.Prof.Dr.SITTHISAK CHAMPADANG

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.ซิสิกกา วรรณจันทร์

Asst.Prof.Dr. SISIKKA WANNAJUN

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.ศาสตรา เหล่าอรรคะ

Asst.Prof.Dr.SASTRA LAOAKKA

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี

Asst.Prof.Dr.WUTTIPHUNG RODKASEMSRI

อาจารย์

ดร.บุญสม ยอดมาลี

Dr.BOONSOM YODMALEE

อาจารย์

ดร.ประเทศ ปัจจังคะตา

Dr.PRATHET PATCHANGKHATA

อาจารย์

ดร.สมคิด สุขเอิบ

Dr.SOMKHIT SUKERB

อาจารย์

ดร.ยุทธพงษ์ ต้นประดู่

Dr.YUTTAPONG TONPRADOO

อาจารย์

ดร.ประสิทธิ์ พวงบุตร

Dr.PHASAT PHUNGBUT

อาจารย์

ดร.ฐิติศักดิ์ เวชกามา

Dr.THITISAK WECHAKAMA

อาจารย์

สรัญญา ภักดีสุวรรณ

Miss.SARANYA PAKDEESUWAN

อาจารย์

อภิเชษฐ์ ตีคลี

Mr.APICHED TEEKALEE