อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อาคม เสงี่ยมวิบูล

รองศาสตราจารย์
ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์

รองศาสตราจารย์
บุญทัน เชษฐสุราษฎร์

รองศาสตราจารย์
ดร.พิทักษ์ น้อยวังคลัง

ผู้ช่วยศาตราจารย์
สาธิต เทศนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อดุลย์ บุญฉ่ำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิสิษฐ์ หัตถกรวิจิตร

อาจารย์
ดร.วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ยุทธนา ไพกะเพศ

อาจารย์
ศักชัย อุทธิโท

อาจารย์
ประสิทธิ์ วิชายะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุชาติ สุขนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กนกวรรณ์ นิธิรัฐพัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตนุพล เอนอ่อ

อาจารย์
ดร.เมตตา ศิริสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประทีป สุธาทองไทย

อาจารย์
อดิศักดิ์ ภูผา

อาจารย์
สันติสุข แหล่งสนาม

อาจารย์
สันติ สิงห์สุ

อาจารย์
ปรีชา นวลนิ่ม

อาจารย์
อนุรักษ์ โคตรชมภู

อาจารย์
อุทัย อาสนะ

อาจารย์
สันติ สีดาราช
(อาจารย์ผู้ช่วยสอน)

อาจารย์
จรรยาภรณ์ กิตติกูลคุณานนท์
(อาจารย์ผู้ช่วยสอน)

อาจารย์
จิตติพันธ์พชร ธรรมพัฒนกุล