อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์

อาจารย์
ปรีชา นวลนิ่ม

รองศาสตราจารย์
ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์

รองศาสตราจารย์
บุญทัน เชษฐสุราษฎ์

รองศาสตราจารย์
ดร.พิทักษ์ น้อยวังคลัง

ผู้ช่วยศาตราจารย์
สาธิต เทศนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อดุลย์ บุญฉ่ำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิสิษฐ์ หัตถกรวิจิตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ยุทธนา ไพกะเพศ

รองศาสตราจารย์
ดร.อาคม เสงี่ยมวิบูล

อาจารย์
ศักชัย อุทธิโท

อาจารย์
ประสิทธิ์ วิชายะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุชาติ สุขนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กนกวรรณ์ นิธิรัฐพัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตนุพล เอนอ่อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เมตตา ศิริสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประทีป สุธาทองไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อดิศักดิ์ ภูผา

อาจารย์
สันติสุข แหล่งสนาม

อาจารย์
สันติ สิงห์สุ

อาจารย์
อนุรักษ์ โคตรชมภู

อาจารย์
อุทัย อาสนะ

อาจารย์
สันติ สีดาราช
(อาจารย์ผู้ช่วยสอน)

อาจารย์
จรรยาภรณ์ กิตติกูลคุณานนท์
(อาจารย์ผู้ช่วยสอน)