อาจารย์ประจำภาควิชาทัศนศิลป์

อาจารย์ประจำภาควิชาทัศนศิลป์

อาจารย์
ปรีชา นวลนิ่ม

Mr.PREECHA NOULNIM
หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์

ศาสตราจารย์
ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์

Prof.Dr.SUPACHAI SINGYABUTH

รองศาสตราจารย์
บุญทัน เชษฐสุราษฎ์

Assoc.Prof.BOONTAN CHETTASURAT

รองศาสตราจารย์
ดร.พิทักษ์ น้อยวังคลัง

Assoc.Prof.Dr.PITAK NOIWANGKLUNG

รองศาสตราจารย์
ดร.อาคม เสงี่ยมวิบูล

Assoc.Prof.Dr.ARKOM SA-NGIAMVIBOON

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อดุลย์ บุญฉ่ำ

Asst.Prof.ADOOL BOONCHAM

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เมตตา ศิริสุข

Asst.Prof.Dr.METTA SIRISUK

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุชาติ สุขนา

Asst.Prof.Dr.SUCHAT SUKNA

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กนกวรรณ์ นิธิรัฐพัฒน์

Asst.Prof.Dr.KANOKWAN NITHIRATTAPAT

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาธิต เทศนา

Asst.Prof.SATIT TESANA

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิสิษฐ์ หัตถกรวิจิตร

Asst.Prof.PISIT HATHAKORNVIJIT

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ยุทธนา ไพกะเพศ

Asst.Prof.YUTTANA PAIGAPAT

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อดิศักดิ์ ภูผา

Asst.Prof.ADISAK PHUPA

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตนุพล เอนอ่อน

 Asst.Prof.TANUPON  EN-ON

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประทีป สุธาทองไทย

Asst.Prof.PRATEEP SUTHATHONGTHAI

อาจารย์
ดร.ศักชัย อุทธิโท

Dr.SAKCHAI  UTTITHO

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สันติสุข แหล่งสนาม

Asst.Prof.SUNTISUK LANGSANAM

อาจารย์
ประสิทธิ์ วิชายะ

Mr.PRASIT  WICHAYA

อาจารย์
ดร.สันติ สิงห์สุ

 Dr.SUNTI  SINGSU

อาจารย์
อุทัย อาสนะ

Mr.UTHAI  ASANA

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อนุรักษ์ โคตรชมภู

Asst.Prof.ANURAK KHOTCHOMPHU