อาจารย์ประจำภาควิชาทัศนศิลป์

อาจารย์ประจำภาควิชาทัศนศิลป์


อาจารย์ ปรีชา นวลนิ่ม
Mr.PREECHA NOULNIM
หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์
เบอร์ภายใน 3613 อีเมล : preecha.nu@msu.ac.th

 

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
Prof.Dr.SUPACHAI SINGYABUTH
อีเมล : supachai@gmail.com

รองศาสตราจารย์บุญทัน เชษฐสุราษฎ์
Assoc.Prof.BOONTAN CHETTASURAT
อีเมล : boontan.c@msu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ น้อยวังคลัง
Assoc.Prof.Dr.PITAK NOIWANGKLUNG
อีเมล : pitak@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต เทศนา
Asst.Prof.SATIT TESANA
อีเมล : satit.t@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ บุญฉ่ำ
Asst.Prof.ADOOL BOONCHAM
อีเมล : adul@msu.ac.th

อาจารย์ ดร.ศักชัย อุทธิโท
Dr.SAKCHAI  UTTITHO
อีเมล : sakchai.u@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ หัตถกรวิจิตร
Asst.Prof.PISIT HATHAKORNVIJIT
อีเมล : pisit.h@msu.ac.th

อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ วิชายะ
Dr.PRASIT  WICHAYA
อีเมล : prasit.w@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา ไพกะเพศ
Asst.Prof.YUTTANA PAIGAPAT
อีเมล : yuttana.arts@gmail.com

รองศาสตราจารย์ ดร.อาคม เสงี่ยมวิบูล 
Assoc.Prof.Dr.ARKOM SA-NGIAMVIBOON 
อีเมล : arkom.s@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตตา ศิริสุข
Asst.Prof.Dr.METTA SIRISUK
อีเมล : metta.s@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติสุข แหล่งสนาม
Asst.Prof.SUNTISUK LANGSANAM
อีเมล : santisuk@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ สุขนา
Asst.Prof.Dr.SUCHAT SUKNA
อีเมล : suchat.s@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ์ นิธิรัฐพัฒน์
Asst.Prof.Dr.KANOKWAN NITHIRATTAPAT
อีเมล : kanokwan.k@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตนุพล เอนอ่อน
 Asst.Prof.TANUPON  EN-ON
อีเมล : tanupon.e@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป สุธาทองไทย
Asst.Prof.PRATEEP SUTHATHONGTHAI
อีเมล : prateep@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ ภูผา
Asst.Prof.ADISAK PHUPA
อีเมล : adisak@msu.ac.th

อาจารย์ ดร.สันติ สิงห์สุ
 Dr.SUNTI  SINGSU
อีเมล : santi@msu.ac.th

อาจารย์อุทัย อาสนะ
Mr.UTHAI  ASANA
อีเมล : uthai.a@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรักษ์ โคตรชมภู
Asst.Prof.ANURAK KHOTCHOMPHU
อีเมล : anurak.k@msu.ac.th