อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการแสดง

อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการแสดง


อาจารย์ วิภารัตน์ ข่วงทิพย์
Miss.WIPARAT KHUNGTIP  
หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง
อีเมล : wiparat.k@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร
Asst.Prof.Dr.YUTTHASILP CHUTHAWICHIT
อีเมล : yutthasilp@msu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ
Assoc.Prof.Dr.PATTAMAWADEE CHANSUWON
อีเมล : pattamawadee022@gmail.com

รองศาสตราจารย์ ดร.อุรารมย์ จันทมาลา
Assoc.Prof.Dr.OURAROM CHANTAMALA
อีเมล : ourarom02@gmail.com

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล
Assoc.Prof.Dr.SIRIMONGKOL NATAYAKUL
อีเมล : Sirimongkol.n@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ เสนไสย
Asst.Prof.Dr.PEERAPONG SENSAI
อีเมล : zucczezz.7@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว
Asst.Prof.Dr.PEERA PHANLUKTHAO
อีเมล : peeraphanlukthao@hotmail.com

อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.เกิดศิริ นกน้อย
Dr. KERDSIRI NOKNOI
อีเมล : kerdsiri.n@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจาย์รัตติยา โกมินทรชาติ
Asst.Prof.RATTIYA KOMINTARACHART
อีเมล : yaratti.komin@gmail.com

อาจารย์ ดร.นฤทร์บดินทร์ สาลีพันธ์
Dr.NARUEBODIN SALEEPUN
อีเมล : zeed_da@hotmail.com

อาจารย์กรณ์ภัสสร กาญจนพันธุ์
Miss.KRONPHATSON KANCHANAPHAN
อีเมล : Kornpatson.kp03299@gmail.com

อาจารย์เมษา อุทัยรัตน์
Miss.MESA UTHAIRAT
อีเมล : Maysa@msu.ac.th

อาจารย์ ดร.ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ
Dr.THANYALAK MOONSUWAN
อีเมล : thanyalak.moo@msu.ac.th

อาจารย์ ดร.อภิญญา อันพันลำ
Dr.APINYA ANPHANLAM
อีเมล : Apinya.a@msu.ac.th

อาจารย์คฑาวุธ มาป้อง
Mr.KATAWUT  MAPONG
อีเมล : Wutdywutdy@hotmail.com

อาจารย์ทรรณรต ทับแย้ม
Miss.TANNAROD TABYAM
อีเมล : Mamintmamax@gmail.com