อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง

อาจารย์
นฤทร์บดินทร์ สาลีพันธ์

รองศาสตราจารย์
ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อุรารมย์ จันทมาลา

ผู้ช่วยศาสตราจาย์
ดร.พีรพงศ์ เสนไสย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พีระ พันลูกท้าว

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี
ดร.เกิดศิริ นกน้อย

อาจารย์
ดร.ยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร

อาจารย์
ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ

อาจารย์
รัตติยา โกมินทรชาติ

อาจารย์
กรณ์ภัสสร กาญจนพันธุ์

อาจารย์
วิภารัตน์ ช่วงทิพย์

อาจารย์
อรรจมาภรณ์ ชัยวิสุทธิ์

อาจารย์
ดร.ณัฐกานต์ บุญศิริ

อาจารย์
เมษา อุทัยรัตน์

อาจารย์
พุฒิพงศ์ มาตย์จันทร์
(อาจารย์ผู้ช่วยสอน)

อาจารย์
ทรรณรต ทับแย้ม
(อาจารย์ผู้ช่วยสอน)