อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการแสดง

อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการแสดง

อาจารย์
วิภารัตน์ ข่วงทิพย์

Miss.WIPARAT KHUNGTIP  หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง

 

รองศาสตราจารย์
ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล

Assoc.Prof.Dr.SIRIMONGKOL NATAYAKUL

 

รองศาสตราจารย์
ดร.ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ

Assoc.Prof.Dr.PATTAMAWADEE CHANSUWON

 

รองศาสตราจารย์
ดร.อุรารมย์ จันทมาลา

Assoc.Prof.Dr.OURAROM CHANTAMALA

 

ผู้ช่วยศาสตราจาย์
ดร.พีรพงศ์ เสนไสย

Asst.Prof.Dr.PEERAPONG SENSAI

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พีระ พันลูกท้าว

Asst.Prof.Dr.PEERA PHANLUKTHAO

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร

Asst.Prof.Dr.YUTTHASILP CHUTHAWICHIT

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี
ดร.เกิดศิริ นกน้อย

Dr. KERDSIRI NOKNOI

อาจารย์
เมษา อุทัยรัตน์

Miss.MESA UTHAIRAT

อาจารย์
ดร.ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ

Dr.THANYALAK MOONSUWAN

ผู้ช่วยศาสตราจาย์
รัตติยา โกมินทรชาติ

Asst.Prof.RATTIYA KOMINTARACHART

อาจารย์
นฤทร์บดินทร์ สาลีพันธ์

Mr.NARUEBODIN SALEEPUN

อาจารย์
กรณ์ภัสสร กาญจนพันธุ์

Miss.KRONPHATSON KANCHANAPHAN

อาจารย์
อภิญญา อันพันลำ

Miss.APINYA ANPHANLAM

อาจารย์
คฑาวุธ มาป้อง

Mr.KATAWUT  MAPONG

อาจารย์
ทรรณรต ทับแย้ม

Miss.TANNAROD TABYAM