อาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์

อาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์

ผศ.ดร.อาคม-เสงี่ยมวิบูลย์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาคม เสงี่ยมวิบูล
Asst. Prof. Dr. ARKOM SA-NGIAMVIBOON
阿空·萨加维布恩 博士
助理教授、视觉艺术系主任
ຜູ້ຊ່ວຍສາດສະດາຈານ ດຣ.ອາຄົມ ສະຫງ່ຽມວິບູນ
ຫົວໜ້າພາກວິຊາທັດສະນະສິນ

ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์
Head of Department of Visual Arts

ประวัติการศึกษาEducational Background
ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2551
สังกัดสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาทัศนศิลป์
ปริญญาตรี ศป.บ.ภาพพิมพ์ ปีที่จบ 2542
ปริญญาโท ศป.ม.ภาพพิมพ์ ปีที่จบ 2546
ปริญญาเอก ศ.ป.ด.การออกแบบผลิตภัณฑ์ ปีที่จบ 2551
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อปี พ.ศ. 2557

ผลงานทางวิชาการ Academic work
แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม
กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2561-2562
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนรายวิชาศิลปะภาพพิมพ์ 4 รหัสวิชา 0605314
ผลงานวิจัยเรื่องที่ 1 ศิลปะภาพพิมพ์ : อัตลักษณ์ชาติพันธ์อีสาน
ผลงานวิจัยเรื่องที่ 2 ภาพพิมพ์โลหะกัดกรด : การพัฒนากระบวนการและแม่พิมพ์ในการสร้างสรรค์
ตำราวิชาการเรื่อง ศิลปะภาพพิมพ์
ผลงานประเภทอื่นๆ บทความวิจัย 2 เรื่อง
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ วิชาการ TCI กลุ่ม 2
อ-บุญทันรองศาสตราจารย์บุญทัน เชษฐสุราษฎร์
Assoc. Prof. BOONTAN CHETTASURAT
 
ประวัติการศึกษาEducational Background
ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2530
สังกัดสาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาทัศนศิลป์
ปริญญาตรี ศป.บ.ทัศนศิลป์ ปีที่จบ 2526
ปริญญาโท ศป.2.ทัศนศิลป์ ปีที่จบ 2530
 
ผลงานทางวิชาการ Academic work
แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม
กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ - ในปี พ.ศ. -
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนรายวิชา - รหัสวิชา -
ผลงานวิจัยเรื่องที่ 1 -
ผลงานสร้างสรรค์เรื่องที่ 2 -
2V4W7732รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ น้อยวังคลัง
Assoc. Prof. Dr. PITAK NOIWANGKLUNG
 
ประวัติการศึกษาEducational Background
ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2535
สังกัดสาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาทัศนศิลป์
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต ปีที่จบ 2526
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ปีที่จบ 2532
ปริญญาเอก ปร.ด.(ไทศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่จบ 2559
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อปี พ.ศ. 2540
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ รองศาสตราจารย์ เมื่อปี พ.ศ. 2543
 
ผลงานทางวิชาการ Academic work
แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม
กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2562
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนรายวิชา โครงการสร้างสรรค์ศิลปะไทย รหัสวิชา 0605406
ประกอบการสอนรายวิชา โครงการสร้างสรรค์ศิลปะไทย รหัสวิชา 0605406
ผลงานวิจัยเรื่องที่ 1 พระพุทธปฎิมากรประจำจังหวัดในภาคอีสาน : อุดมคติทางความงามและคุณค่าทางสังคมกับความเชื่อท้องถิ่น
ผลงานสร้างสรรค์เรื่องที่ 1 ความศรัทธา
ตำราวิชาการเรื่อง การเขียนและรายงานผลโครงการสร้างสรรค์
รศ.ดร.ศุภชัย-สิงห์ยะบุศย์-รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
Assoc. Prof. Dr. SUPACHAI SINGYABUTH
苏帕差·辛亚布什 博士
副教授、院长
ຮອງສາດສະດາຈານ ດຣ. ສຸພະໄຊ ສິງຍະບຸດ
ຄະນະບໍດີ

ตำแหน่ง : คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
Dean of Faculty

ประวัติการศึกษา Educational Background
ปริญญาเอก ปร.ด. ไทศึกษา (Tai Studies) จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาโท กศ.ม.ศิลปศึกษา มศว.ประสานมิตร
ปริญญาตรี กศ.บ. ศิลปศึกษา มศว.มหาสารคาม
อนุปริญญา ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง (ปก.ศ.สูง) สาขาศิลปศึกษา วิทยาลัยครูบุรีรัมย์

ปัจจุบันเป็น รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 สังกัดสาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ผลงานทางวิชาการ Academic work
วรรณกรรมและสารคดี
2536  คนเถื่อน (รวมเรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรท์ ปี 2536)
2536  ใต้เงาอสูร (นวนิยายสะท้อนชีวิตศิลปินเพื่อชีวิตในประเทศไทย)
2537  เพลงของเขา (เรื่องสั้นรางวัลสุภาว์ เทวากุล โดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย)
2541  มิตรภาพที่ชายป่า (วรรณกรรมเยาวชน ได้รับคัดเลือกเป็น หนังสืออ่านประกอบของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา)
2542  จะไปให้ถึงดวงดาว (รวมเรื่องสั้น ได้รับคัดเลือกเป็น ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนังสืออ่าน
ประกอบของนักเรียนระดับประถมศึกษา)
2546  ลาวตอนล่าง (โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค สกว )
2548  มาดเกรียง : วิถีแห่งคนไพรและสายน้ำ (ชุดโครงการสารคดีชนเผ่าในอุษาคเนย์ ลำดับที่ 1)
2553  พระบางเมืองมรดกโลก : ราชธานีแห่งความทรงจำและพื้นที่พิธีกรรมในกระแสโลกาภิวัตน์
(สำนักพิมพ์สายธาร)

หนังสือ/ตำรา TextBooks
2537  ทัศนศิลป์เพื่อชีวิตในประเทศไทย (สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์)
2539  เกษมราษฎร์ กษัตริย์ผดุง ศาสน์รุ่ง เรืองอีสาน (มหาวิทยาลัยมหาสารคามพิมพ์
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในปีกาญจนาภิเษก 2539)
2541  ศิลปนิยม
2543  สุนทรียศาสตร์ในทัศนศิลป์
2545  ชุมชนเครื่องปั้นดินเผา
2546  ชุมชนผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ
2546  ทัศนศิลป์ปริทัศน์
2547  ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกฉบับสมบูรณ์

เชิงอรรถ
1. เว็บไซต์ "รางวัลซีไรต์ 2552 ". รายนามนักประพันธ์และรายชื่อวรรณกรรมที่เข้ารอบสุดท้าย
รางวัลซีไรต์ของประเทศไทย. เรียกข้อมูลวันที่ 5 ก.ค. 2553.
2. ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ , ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกฉบับสมบูรณ์, สำนักพิมพ์ วาดศิลป์, 2547,
หน้า 240 ISBN 974-9619-70-6
2V4W7716ผู้ช่วยศาตราจารย์ สาธิต เทศนา
Asst. Prof. SATIT TESANA
IMG_9433อาจารย์ศักชัย อุทธิโท
Mr. SAKCHAI UTTITHO

ประวัติการศึกษาEducational Background
ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2524
สังกัดสาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาทัศนศิลป์
ปริญญาตรี คบ.อุตสาหกรรมศิลป์ ปีที่จบ 2529
ปริญญาโท กศม.เทคโนโลยีทางการศึกษา ปีที่จบ 2534
ปริญญาเอก ศป.ด.การออกแบบผลิตภัณฑ์ ปีที่จบ 2548
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อปี พ.ศ. 2552

ผลงานทางวิชาการ Academic work
แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม
กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2560 (ยื่นขอแล้ว)
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน รายวิชา การจัดการอุตสาหการฯ รหัสวิชา 0601205
ผลงานวิจัยเรื่องที่ 1 การออกแบบและพัฒนาเตาอบไม้ไผ่ที่เหมาะสมกับงานหัตถกรรม
ผลงานวิจัยเรื่องที่ 2 การพัฒนางานหัตกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน
หนังสือวิชาการด้าน ศิลปะ ไม้แกะสลักสองฝั่งโขง ไทย-ลาว
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ วารสารในฐาน Scorpus
อ-ประสิทธิ-วิชายะ อาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ
Mr. PRASIT WICHAYA

ประวัติการศึกษาEducational Background
ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2534
สังกัดสาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาทัศนศิลป์
ปริญญาตรี ศิลปศึกษา ปีที่จบ 2530
ปริญญาโท เทคโนโลยีทางการศึกษา ปีที่จบ 2541
ปริญญาเอก การออกแบบผลิตภัณฑ์ ปีที่จบ 2557

ผลงานทางวิชาการ Academic work
แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม
กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2560
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน รายวิชา ศิลปะพื้นบ้าน รหัสวิชา 0602206
ประกอบการสอนรายวิชา ศิลปะพื้นบ้าน รหัสวิชา 0602206
ผลงานวิจัยเรื่องที่ 1 ศึกษาอัตลักษณ์ของศิลปะบ้านเชียงเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดกาแฟ
ผลงานวิจัยเรื่องที่ 2 ศึกษาอัตลักษณ์และความเชื่อและศรัทธาคำชะโนดเพื่อออกแบบของที่ระลึก
IMG_9615ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ บุญฉ่ำ
Asst. Prof. ADOOL BOONCHAM

ประวัติการศึกษาEducational Background
ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2543
สังกัดสาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาทัศนศิลป์
ปริญญาตรี ศ.บ.ประติมากรรม ปีที่จบ 2537
ปริญญาโท ศ.ม.ประติมากรรม ปีที่จบ 2542
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อปี พ.ศ. 2559

แผนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
กรณีที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ สถาบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ระบุเดือน/ปี) ธันวาคม 2560

ผลงานทางวิชาการ Academic work
แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม
กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2562
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนรายวิชา ศิลปวัฒนธรรมอีสาน รหัสวิชา 0602501
ผลงานสร้างสรรค์เรื่องที่ 1 เรื่องราวจากที่ราบสูง
หนังสือวิชาการด้าน ประติมากรรมในดินแดนอีสาน
IMG_9600ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ หัตถกรวิจิตร
Asst. Prof. PISIT HATHAKORNVIJIT
2V4W7987ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา ไพกะเพศ
Asst. Prof. YUTTANA PAIGAPAT

ประวัติการศึกษาEducational Background
ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2548
สังกัดสาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาทัศนศิลป์
ปริญญาตรี ศป.บ.จิตรกรรมและประติมากรรมภาพพิมพ์ ปีที่จบ 2539
ปริญญาโท จิตรกรรม ปีที่จบ 2544
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อปี พ.ศ. 2556

ผลงานทางวิชาการ Academic work
แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม
กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2565
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน รายวิชา จิตรกรรม 3 รหัสวิชา
ผลงานสร้างสรรค์เรื่องที่ 1 ความศรัทธา
ผลงานสร้างสรรค์เรื่องที่ 2 ความจริง ไตรลักษณ์
หนังสือวิชาการด้าน จิตรกรรมอีสานร่วมสมัย
%e0%b8%ad-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82อาจารย์สันติสุข แหล่งสนาม
Mr. SUNTISUK LANGSANAM

ประวัติการศึกษาEducational Background
ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2550
สังกัดสาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาประติมากรรม
ปริญญาตรี ศป.บ.ประติมากรรม ปีที่จบ 2538
ปริญญาโท ศป.ม.ประติมากรรม ปีที่จบ 2550

ผลงานทางวิชาการ Academic work
แผนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
กรณียังไม่ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
จะศึกษาต่อปี พ.ศ. 2562 สาขาวิชาประติมากรรม สถาบันมหาวิทยาลัยศิลปากร
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ระบุเดือน/ปี) 2567

แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม
กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2561
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนรายวิชา ประติมากรรม 1
ผลงานวิจัยเรื่องที่ 1 -
อ-วุฒิพงษ์อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี
Dr. WUTTIPHUNG RODKASEMSRI
ดร.เมตตา--ศิริสุขอาจารย์ ดร.เมตตา ศิริสุข
Dr. METTA SIRISUK

ประวัติการศึกษาEducational Background
ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2549
สังกัดสาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาทัศนศิลป์
ปริญญาตรี ศป.บ.ทัศนศิลป์ ปีที่จบ 2543
ปริญญาโท ศป.ม.ทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม่ ปีที่จบ 2549
ปริญญาเอก ปร.ด.การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์ ปีที่จบ 2557

ผลงานทางวิชาการ Academic work
แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม
กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2561
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน รายวิชา ศิลปะภาพพิมพ์ รหัสวิชา 0605306
ผลงานวิจัยเรื่องที่ 1 ศึกษาการใช้วัสดุทดแทนสำหรับการพิมพ์ตระแกรงไหมในงานศิลปะ
ตำราวิชาการเรื่อง กระบวนการพิมพ์ช่องฉลุในงานศิลปะ
%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8cอาจารย์อดิศักดิ์ ภูผา
Mr. ADISAK PHUPA

ประวัติการศึกษาEducational Background
ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2551
สังกัดสาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาภาพพิมพ์
ปริญญาตรี ศป.บ.ทัศนศิลป์ ปีที่จบ 2545
ปริญญาโท ศป.ม.ภาพพิมพ์ ปีที่จบ 2551

ผลงานทางวิชาการ Academic work
แผนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
กรณียังไม่ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
จะศึกษาต่อปี พ.ศ. 2563 สาขาวิชา - สถาบัน -
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ระบุเดือน/ปี) -

แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม
กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2561
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนรายวิชา ศิลปะการพิมพ์ 1
ผลงานวิจัยเรื่องที่ 1 ภาพพิมพ์แม่พิมพ์แผ่นพลาสติก
ผลงานสร้างสรรค์เรื่องที่ 1 เด้อนางเดอ 1
ผลงานสร้างสรรค์เรื่องที่ 2 เด้อนางเดอ 2
IMG_9643ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ์ นิธิรัฐพัฒน์
Asst. Prof. Dr. KANOKWAN NITHIRATTAPAT

ประวัติการศึกษาEducational Background
ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 25 เมษายน 2549
สังกัดสาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชา ทัศนศิลป์
ปริญญาตรี ศป.บ.ศิลปะภาพพิมพ์ ปีที่จบ 2544
ปริญญาโท ศป.ม.ศิลปะภาพพิมพ์ ปีที่จบ 2548
ปริญญาเอก ปร.ด.วัฒนธรรมศาสตร์ ปีที่จบ 2556
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อปี พ.ศ. 2559

ผลงานทางวิชาการ Academic work
แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม
กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2562
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนรายวิชา ศิลปะภาพพิมพ์ 2
ผลงานวิจัยเรื่องที่ 1 อัตลักษณ์ชุมชนอีสานใหม่
หนังสือวิชาการด้าน ศิลปะภาพพิมพ์เบื้องต้น
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ TCI2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
%e0%b8%ad-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ สุขนา
Asst. Prof. Dr. SUCHAT SUKNA

ประวัติการศึกษาEducational Background
ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2549
สังกัดสาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาทัศนศิลป์
ปริญญาตรี ศ.บ.ศิลป์ไทย ปีที่จบ 2545
ปริญญาโท ศ.ม.ศิลป์ไทย ปีที่จบ 2548
ปริญญาเอก ปร.ด.วัฒนธรรมศาสตร์ ปีที่จบ 2552
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อปี พ.ศ. 2559

ผลงานทางวิชาการ Academic work
แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม
กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2565
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนรายวิชา ศิลปะไทย1
ผลงานสร้างสรรค์เรื่องที่ 1 การสร้างสรรค์ศิลปกรรมไม้แกะสลักร่วมสมัย แนวเรื่องวิถีไทย
ผลงานสร้างสรรค์เรื่องที่ 2 การสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัย แนวเรื่องชีวิต กรรม จาร
หนังสือวิชาการด้าน การทดลองสร้างสรรค์ทางศิลปะไทย
2V4W7333ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตนุพล เอนอ่อน
Asst. Prof. TANUPON EN-ON

ประวัติการศึกษาEducational Background
ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2549
สังกัดสาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาทัศนศิลป์
ปริญญาตรี ศป.บ.จิตรกรรม ปีที่จบ 2543
ปริญญาโท ศป.ม.จิตรกรรม ปีที่จบ 2546
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อปี พ.ศ. 2560

ผลงานทางวิชาการ Academic work
แผนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
กรณียังไม่ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
จะศึกษาต่อปี พ.ศ. 2563 สาขาวิชา - สถาบัน -
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ระบุเดือน/ปี) -

แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม
กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2562
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนรายวิชา ศิลป์ไทย 4
ผลงานวิจัยเรื่องที่ 1 -
ผลงานสร้างสรรค์เรื่องที่ 1 จิตรกรรมไทยร่วมสมัย ชุด “จิตรกรรมสุวรรณภูมิ”
ผลงานสร้างสรรค์เรื่องที่ 2 จิตรกรรมไทยร่วมสมัย ชุด “ชีวิตและความงาม”
หนังสือวิชาการด้าน รูปแต้มร่วมสมัยอีสาน
อ-ปรีชาอาจารย์ปรีชา นวลนิ่ม
Mr. PREECHA NOULNIM

ประวัติการศึกษาEducational Background
ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2549
สังกัดสาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาทัศนศิลป์
ปริญญาตรี ศป.บ.จิตรกรรม ปีที่จบ 2546
ปริญญาโท ศป.ม.จิตรกรรม ปีที่จบ 2548

ผลงานทางวิชาการ Academic work
แผนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
กรณีที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการวิจัยและการสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ระบุเดือน/ปี) 2562

แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม
กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2565
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนรายวิชา วาดเส้น 1 รหัสวิชา 605102
ผลงานวิจัยเรื่องที่ 1 -
ผลงานสร้างสรรค์เรื่องที่ 1 พื้นที่สักการะและความเชื่อในบริบทวัฒนธรรมริงทาง
อ-ประทีปผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป สุธาทองไทย
Asst. Prof. PRATEEP SUTHATHONGTHAI

ประวัติการศึกษาEducational Background
ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2549
สังกัดสาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาทัศนศิลป์
ปริญญาตรี ปีที่จบ 2544
ปริญญาโท ปีที่จบ 2559

ผลงานทางวิชาการ Academic work
แผนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
กรณียังไม่ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
จะศึกษาต่อปี พ.ศ. 2562 สาขาวิชา สถาบัน
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ระบุเดือน/ปี) 2565

แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม
กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2562
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนรายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย
ตำราวิชาการเรื่อง ศิลปะร่วมสมัย
อ-สันติอาจารย์สันติ สิงห์สุ
Mr. SANTI SINGSU
叁提·幸苏 先生
副院长、主管学术服务、艺术应用及相关事务
ອາຈານສັນຕິ ສິງສຸ
ຮອງຄະນະບໍດີຝ່າຍບໍລິການວິຊາການ ສິລະປະກຳ ແລະ ກິດຈະການພິເສດ

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการศิลปกรรม และกิจการพิเศษ
Deputy Dean for Academic Services, Fine and Applied Arts and Special Affairs

ประวัติการศึกษาEducational Background
ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2552
สังกัดสาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาทัศนศิลป์
ปริญญาตรี ศป.บ.ทัศนศิลป์ ปีที่จบ 2545
ปริญญาโท ศม.จิตรกรรม ปีที่จบ 2552

ผลงานทางวิชาการ Academic work
แผนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
กรณีที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิชา การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ระบุเดือน/ปี) 2561

แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม
กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2562
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนรายวิชา ศิลปะเบื้องต้น
ประกอบการสอนรายวิชา จิตรกรรม 1
ผลงานสร้างสรรค์เรื่องที่ 1 อีสานกับบรรยากาศความสงบ
ผลงานสร้างสรรค์เรื่องที่ 2 สีสันจากบุญประเพณีอีสาน
ตำราวิชาการเรื่อง ศิลปะกับตัวตน
หนังสือวิชาการด้าน ศิลปะ
ผลงานประเภทอื่นๆ นิทรรศการภาพถ่าย
%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c_%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b9อาจารย์อนุรักษ์ โคตรชมภู
Mr. ANURAK KHOTCHOMPU

ประวัติการศึกษาEducational Background
ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2558
สังกัดสาขาวิชาศิลปะสื่อประสม หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาทัศนศิลป์
ปริญญาตรี ศป.บ.ทัศนศิลป์ ปีที่จบ 2547
ปริญญาโท ศป.ม.ทัศนศิลป์ ปีที่จบ 2557

ผลงานทางวิชาการ Academic work
แผนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
กรณียังไม่ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
จะศึกษาต่อปี พ.ศ. 2563 สาขาวิชา ทัศนศิลป์ (ปร.ด.) สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ระบุเดือน/ปี) มีนาคม/2566

แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม
กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2562
ผลงานวิจัยเรื่องที่ 1 ศิลปะสื่อประสม : โลกทัศน์ของอีสานผ่านภูมิปัญญาดินปืน
ผลงานวิจัยเรื่องที่ 2 “กำลังดำเนินการวางแผนสร้างสรรค์ต่อเนื่องจากเรื่องแรก”
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ศิลปะสื่อประสม : โลกทัศน์ของอีสานผ่านภูมิปัญญาดินปืน
%e0%b8%ad-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8aอาจารย์สันติ สีดาราช (ผู้ช่วยสอน)
Mr. SANTI SEEDARACH
อ จรรยาภรณ์อาจารย์จรรยาภรณ์ กิตติกูลคุณานนท์ (ผู้ช่วยสอน)
Miss. JANYAPORN KITTIKUNKUNANON
IMG_9503ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
Asst. Prof. Dr. SAKCHAI SIKKA

ประวัติการศึกษาEducational Background
ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2524
สังกัดสาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาทัศนศิลป์
ปริญญาตรี คบ.อุตสาหกรรมศิลป์ ปีที่จบ 2529
ปริญญาโท กศม.เทคโนโลยีทางการศึกษา ปีที่จบ 2534
ปริญญาเอก ศป.ด.การออกแบบผลิตภัณฑ์ ปีที่จบ 2548
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อปี พ.ศ. 2552


ผลงานทางวิชาการ Academic work
แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม
กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2560 (ยื่นขอแล้ว)
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน รายวิชา การจัดการอุตสาหการฯ รหัสวิชา 0601205
ผลงานวิจัยเรื่องที่ 1 การออกแบบและพัฒนาเตาอบไม้ไผ่ที่เหมาะสมกับงานหัตถกรรม
ผลงานวิจัยเรื่องที่ 2 การพัฒนางานหัตกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน
หนังสือวิชาการด้าน ศิลปะ ไม้แกะสลักสองฝั่งโขง ไทย-ลาว
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ วารสารในฐาน Scorpus
IMG_9582ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทับใจ สุวรรณธาดา
Asst. Prof. Dr. PHATHABJAI SUWANTHADA
IMG_9582ดร.ประสิทธิ์ พวงบุตร
Dr. PHATHABJAI SUWANTHADA