อาจารย์ภาควิชาศิลปะการแสดง

อาจารย์ภาควิชาศิลปะการแสดง

อาจารย์นฤบดินทร์--สาลีพันธ์-หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดงอาจารย์ นฤทร์บดินทร์ สาลีพันธ์
Mr. NARUEBODIN SALEEPUN
那鲁波迪·萨利普恩 先生
表演系主任
ອາຈານ ນະລຶບໍດິນ ສາລີພັນ
ຫົວໜ້າພາກວິຊາສິລະປະການສະແດງ

ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาศิลปการแสดง
Head of Department of Performing Arts

ประวัติการศึกษาEducational Background
หน่วยงานต้นสังกัดภาควิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี นาฏยศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2544
ปริญญาโท นาฏยศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปี 2547
ปริญญาเอก -
รายวิชาที่สอน 0032003, 0034004, 0035001
img_9559
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล
Associate Professor Sirimongkol Natayakul ,Ph.D.

สาขาวิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก ภาควิชาศิลปะการแสดง

ประวัติการศึกษาEducational Background
ศป.บ. (นาฏยศิลป์ตะวันตก) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปร.ด. (สาขาการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2544 และดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2557

ตำแหน่งปัจจุบัน
1.ประธานโครงการจัดตั้งหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. รองศาสตราจารย์ ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. กรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4.ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจำประจำวารสาร มหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศไทย

เกียรติประวัติ
1.เป็นผู้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับในปริญญาตรี ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขานาฏยศิลป์ตะวันตก ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย ประจำปีพ.ศ.2535
2.เป็นผู้ได้รับการถ่ายทอดศิลปะการเต้นบัลเลต์จากดาราบัลเลต์ระดับโลก 2 ท่านคือ คุณหญิง เจเนเวียฟ เดมอน อดีตดาราบัลเลต์คณะบัลเลต์รุส เดอ มอนติคาร์โล และมิสเตอร์ วาสิลี่ ครอสโก อดีตดาราบัลเลต์นำฝ่ายชายคณะบอลชอยบัลเลต์เธียเตอร์ กรุงทาชเค้นท์ประเทศอุซเบกิสสถาน และแชมป์เหรียญทองบัลเลต์โลก และเคยร่วมงานการแสดงกับดาราบัลเลต์และคอนเทมโพรารี่ด๊านซ์ระดับโลก 2 ท่าน คือ Marcia Haydee และ Ismail Ivo
3.เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปศึกษาศิลปะการเต้นบัลเลต์กับสถาบัน The Choreographic School กรุงทาชเค้นท์ ประเทศอุซเบกิสสถาน ซึ่งเป็นวิทยาลัยการแสดงที่ผลิตนักบัลเลต์อาชีพให้แก่คณะบอลชอยบัลเลต์ เธียเตอร์
4.ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะผู้ควบคุมนักเต้นไทยสร้างชื่อสียงระดับโลกในการคว้าเหรียญทองและเหรียญเงินการประกวด Asia - Pacific Dance Competition 2017 ณ ประเทศมาเลเชีย

ผลงานทางวิชาการ Academic work
ผลงานหนังสือ/ตำรา
1.มั๊วเวียดนาม วัฒนธรรมบัลเลต์แห่งกรุงฮานอย
2.นาฏยศิลป์ตะวันตกปริทัศน์
3.ผกาวลี ตำนานละครเวทีของไทย
4.วรรณกรรมการแสดงนาฏยศิลป์ตะวันตก
5.หลักกายวิภาคและการเคลื่อนไหว
6.การจัดแสง สี ในงานศิลปะการแสดง
7.บัลเลต์เรื่องเอกของโลก
8.วรรณกรรมการแสดงบัลเลต์

ผลงานวิจัย
1. การแสดงละครเพลงของไทย พ.ศ.2490-2496
2. ประวัติบัลเลต์ในเขตภาคอีสาน
3.ประวัติและพัฒนาการบัลเลต์ในอีสาน พ.ศ.2519-2559
4.พลวัตบัลเลต์ในอีสาน
5.เอกลักษณ์ไทยที่ปรากฏในการแสดงบัลเลต์ประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์เรื่อง มโนห์รา
6.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการขยายตัวของธุรกิจการสอนบัลเลต์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

ผลงานสื่อการศึกษา
1.Audio CD ละครวิทยุเรื่อง ความพยาบาท ของสด กูรมะโรหิต ร่วมกับครูลัดดา ศิลปบรรเลง(สารตายน)
อดีตผู้กำกับการแสดงละครเวทีคณะผกาวลี (2489-2493) กรุงเทพมหานคร
2. VCD สื่อการศึกษาบัลเลต์เรื่อง บัลเลต์สำหรับเด็ก ผลิตโดยบริษัท ครีเอท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด กรุงเทพมหานคร
3. VCD สื่อการศึกษาบัลเลต์เรื่อง เทคนิคการเต้นบัลเลต์ ผลิตโดยบริษัท ครีเอท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด กรุงเทพมหานคร
4. VCD สื่อการศึกษาบัลเลต์เรื่อง บัลเลต์ : นาฏยศัพท์เบื้องต้น ผลิตโดยบริษัท ครีเอท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด กรุงเทพมหานคร

ผลงานนาฏยศิลป์สร้างสรรค์และการออกแบบท่าเต้น
1.นาฏลีลามวยไทย
2.โมเดิร์นบัลเลต์ชุด ซามูไร
3.การแสดงเดี่ยวบัลเลต์ชุด Awekening of Naga
4.การเต้นชุด Dance of Naga’ s Army จากนิทานพื้นบ้านอีสานเรื่องผาแดงนางไอ่
5.การแสดงบัลเลต์ไทยเรื่อง The Naga Princess โดยนำโครงเรื่องมาจากละครเวทีเรื่อง มนต์นาคราช ของคณะผกาวลี
6.การแสดงบัลเลต์ไทยเรื่อง มโนห์รา ให้แก่สถาบัน Dance Centre กรุงเทพมหานคร
7. การแสดงบัลเลต์ไทยเรื่อง พระอภัยมณี ให้แก่สถาบัน Dance Centre กรุงเทพมหานคร
8.การแสดงบัลเลต์เรื่อง Le Corsaire ให้แก่สถาบัน Dance Centre กรุงเทพมหานคร
9.การแสดงโมเดิร์นบัลเลต์แนวอีสานชุด The Soul
10.การแสดงบัลเลต์ชุด Dance of Toreadores From Donquixote Act 1
11.การแสดงชุด The Wariors
12.การแสดงบัลเลต์ร่วมสมัยจากนิทานพื้นบ้านอีสาน เรื่อง สินไซ ตอน จอมสวรรค์สยบศึก
13.การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยแนวอีสานชุด สาวนาฮำฮอน
14.การแสดงนาฏยศิลป์ร่วมสมัยชุด ไตรลักษณ์ (Trinity)
dsc_8236ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.พีรพงศ์ เสนไสย
Asst. Prof. Dr. PEERAPONG SENSAI
dsc_8236ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ
Asst. Prof. Dr. PATTAMAWADEE CHANSUWON
%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b9%8cผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรารมย์ จันทมาลา
Asst. Prof. Dr. OURAROM CHANTAMALA
%e0%b8%ad-%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b9%8cอาจารย์ ดร.ยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร
Dr. YUTTHASILP CHUTHAWICHIT
ดร.พีระ-พันลูกท้าว-รองคณบดีฝ่ายอำนวยการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว
Asst. Prof. Dr. PEERA PHANLUKTHAO
皮拉·范鲁克绍 博士
助理教授、综合管理副院长、主管教学质量及国际交流
ຜູ້ຊ່ວຍສາດສະດາຈານ ດຣ. ພີຣະ ພັນລູກທ້າວ
ຮອງຄະນະບໍດີຝ່າຍອຳນວຍການ ປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ວິເທດສຳພັນ

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ ประกันคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์
Deputy Dean for General Management Education Assurance Quality
and International Relation Affairs

ประวัติการศึกษา Educational Background
ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2 มกราคม 2545
สังกัดสาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาศิลปะการแสดง
ปริญญาตรี ศป.บ.นาฏยศิลป์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) ปีที่จบ 2544
ปริญญาโท MA Choreography ปีที่จบ 2006
ปริญญาเอก PhD Performance Practice ปีที่จบ 2013
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อปี พ.ศ. 22 ก.ย. 2559

ผลงานทางวิชาการ Academic work
แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม
กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2562
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน รายวิชา พื้นฐานนาฏยศิลป์ตะวันตก
ประกอบการสอนรายวิชา พื้นฐานนาฏยศิลป์ตะวันตก
ผลงานวิจัยเรื่องที่ 1 ระบำปลายเท้า : อัตลักษณ์บัลเล่ต์ในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา
สปป.ลาวและเวียดนาม
ตำราวิชาการเรื่อง The Art of Making Dance
%e0%b8%ad-%e0%b8%93%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8cอาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ บุญศิริ
Dr. NATTHAKAN BUNSIRI
อ-เกิดว่าที่ร้อยตรี ดร.เกิดศิริ นกน้อย
Dr. KERDSIRI NOKNOI
克德思瑞·瑙克瑙 博士
副院长、主管学生发展及文化艺术保护
ອາຈານວ່າທີ່ຮ້ອຍຕີ ດຣ.ເກີດສິຣິ ນົກນ້ອຍ
ຮອງຄະນະບໍດີຝ່າຍພັດທະນານັກສຶກສາ ແລະ ທະນຸບຳລຸງສິລະປະ
ວັດທະນະທຳ

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Deputy Dean for Student Development and Art and Culture Conservation

ประวัติการศึกษา Educational Background
ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2550
สังกัดสาขาวิชา นาฏยศิลป์ไทย หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชา ศิลปะการแสดง
ปริญญาตรี ศษ.บ.นาฏศิลป์ศึกษา ปีที่จบ 2544
ปริญญาโท ศศ.ม.นาฏยศิลป์ไทย ปีที่จบ 2550
ปริญญาเอก ปร.ด.การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์ ปีที่จบ 2560

ผลงานทางวิชาการ Academic work
แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม
กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2561
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนรายวิชา พื้นฐานนาฏยศิลป์ไทย รหัสวิชา 0606103
%e0%b8%ad-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b2อาจารย์รัตติยา โกมินทรชาติ
Miss. RATTIYA KOMINTARACHART

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรมปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2547
สังกัดสาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาศิลปะการแสดง

ประวัติการศึกษา Educational Background
ปริญญาตรี ศป.บ.นาฏยศิลป์ ปีที่จบ 2544
ปริญญาโท ศศ.ม.นาฏยศิลป์ไทย ปีที่จบ 2549

ผลงานทางวิชาการ Academic work
แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม
กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2562
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนรายวิชา มหรสพอีสาน รหัสวิชา 0606309
ผลงานสร้างสรรค์เรื่องที่ 1 การสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์พื้นเมืองอีสานชุด “ฟ้อนลำแพนเทิดไท้ องค์วิศิษฎศิลปิน”
%e0%b8%ad-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%a3อาจารย์กรณ์ภัสสร กาญจนพันธุ์
Miss. KRONPHATSON KANCHANAPHAN
อ-อรรจมาภรณ์อาจารย์อรรจมาภรณ์ ชัยวิสุทธ์ิ
Miss. AJJAMAPORN CHAIVISUT
%e0%b8%ad-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8cอาจารย์วิภารัตน์ ช่วงทิพย์
Miss. WIPARAT KHUNGTIP
อ-ธัญลักษณ์อาจารย์ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ
Miss. THANYALAK MOONSUWAN
อ-พุฒิพงศ์อาจารย์พุฒิพงษ์ มาตย์จันทร์ (อาจารย์ผู้ช่วยสอน)
Mr. PUTIPONG MATJAN
%e0%b8%ad-%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a3%e0%b8%95อาจารย์ทรรณรต ทับแย้ม (อาจารย์ผู้ช่วยสอน)
Miss. TANNAROD TABYAM
อาจารย์เมษา อุทัยรัตน์