อาจารย์สันติ สิงห์สุ

อาจารย์สันติ สิงห์สุ

ประวัติ Profile
อาจารย์สันติ สิงห์สุ
Mr. SANTI SINGSU
叁提·幸苏 先生
副院长、主管学术服务、艺术应用及相关事务
ອາຈານສັນຕິ ສິງສຸ
ຮອງຄະນະບໍດີຝ່າຍບໍລິການວິຊາການ ສິລະປະກຳ ແລະ ກິດຈະການພິເສດ

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการศิลปกรรม และกิจการพิเศษ
Deputy Dean for Academic Services, Fine and Applied Arts and Special Affairs

ประวัติการศึกษา Educational Background

ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2552
สังกัดสาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาทัศนศิลป์
ปริญญาตรี ศป.บ.ทัศนศิลป์ ปีที่จบ 2545
ปริญญาโท ศม.จิตรกรรม ปีที่จบ 2552

ผลงานทางวิชาการ Academic work

แผนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
กรณีที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิชา การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ระบุเดือน/ปี) 2561

แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม
กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2562
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนรายวิชา ศิลปะเบื้องต้น
ประกอบการสอนรายวิชา จิตรกรรม 1
ผลงานสร้างสรรค์เรื่องที่ 1 อีสานกับบรรยากาศความสงบ
ผลงานสร้างสรรค์เรื่องที่ 2 สีสันจากบุญประเพณีอีสาน
ตำราวิชาการเรื่อง ศิลปะกับตัวตน
หนังสือวิชาการด้าน ศิลปะ
ผลงานประเภทอื่นๆ นิทรรศการภาพถ่าย