อาจารย์อภิเชษฐ์ ตีคลี

อาจารย์อภิเชษฐ์ ตีคลี

ประวัติ Profile

อาจารย์อภิเชษฐ์ ตีคลี
Mr.APICHED TEEKALEE

ประวัติการศึกษา Educational Background
ที่ ปีการศึกษา วุฒิ/สาขา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
1. 2559

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

สาขาการวิจัยและสร้างสรรค์ทาง

ศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

2. 2558

ปริญญาโท

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

3. 2550

ปริญญาตรี

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานฤมิตศิลป์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 Educational Background

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน                 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พ.ย. 2559 – 2561  ผู้ช่วยสอนประจำสาขาวิชานฤมิตศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พ.ย. 2558 – มี.ค. 2558 อาจารย์ประจำหลักสูตรสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ต.ค. 2552 – ต.ค. 2558   ผู้ช่วยสอนประจำสาขาวิชานฤมิตศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียดความรับผิดชอบ เตรียมเอกสารและข้อมูลในการสอนรายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม เช่น วิชาพื้นฐานเซรามิค วิชาเทคนิคเซรามิค วิชาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรมขั้นมูลฐาน วิชาการเขียนแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ วิชาคอมพิวเตอร์สามมิติเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม วิชาเทคโนโลยีงานไม้และเหล็ก ตรวจงาน ดูแลและสอนภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการไม้และเหล็ก ห้องปฏิบัติการเซรามิค ทำเอกสาร (กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) มคอ.3 และ มคอ.5 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ เป็นกรรมการด้านการประเมินคุณภาพ สมศ. องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จัดเตรียมและรวบรวมเอกสารประเมินไขว้ของสาขาภายในคณะ

2550 – 2552 พนักงานเขียนแบบ-ออกแบบ บริษัท สยามที บรอส อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี

รายละเอียดความรับผิดชอบ ออกแบบและเขียนแบบสิ้นค้า โคมไฟประดับตกแต่งบ้านที่ผลิตจากไม้เนื้ออ่อนตามความต้องการของลูกค้า ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวของในการผลิต การตรวจรับรองคุณภาพและจัดส่งสินค้า ออกแบบและจัด Booth ทั้งในและต่างประเทศ ถ่ายภาพสินค้าใหม่ จัดทำแคตตาล็อกสินค้า

ประสบการณ์

    โดยเคยทำหน้าที่ทีปรึกษาเชิงลึก จำนวน 7  ปี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

          1 ที่ปรึกษา โครงการบริการวิชาการชุมชน

1) ที่ปรึกษากลุ่มตัวอย่าง ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านหม้อ จังหวัดมหาสารคาม (อ.อิสสระ ดวงเกตุ หัวหน้าโครงการ) ปีงบประมาณ 2552

2) ปรึกษากลุ่มตัวอย่าง ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้านวังแสง จังหวัดมหาสารคาม (ผศ. สุปาณี ลักษณะศิโย หัวหน้าโครงการบริการวิชาการหนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชน) ปีงบประมาณ 2555

3) ที่ปรึกษากลุ่มตัวอย่าง ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในจังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการวิจัยเรื่อง การออกแบบของที่ระลึกจังหวัดบุรีรัมย์,ประเทศไทย ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2557

2) คณะทำงานโครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก จังหวัดมหาสารคาม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2558

3) ที่ปรึกษาร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 4 อุดรธานี

4) ที่ปรึกษาร่วมโครงการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 อุดรธานี โดยรับผิดชอบผู้ประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2560

5) ที่ปรึกษากลุ่มตัวอย่าง ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ และคณะทำงานโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน เรื่องโครงการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ชุมชนบ้านหนองโนใต้ ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2560

6) ปรึกษากลุ่มตัวอย่าง ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง คุณสมบัติผนังดินมูลกระบือชุมชน บ้านหนองโนใต้ ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม งบสนับสนุนโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปี พ.ศ. 2560

7) ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา กิจกรรม พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา พื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จังหวัดเลย อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ และนครพนม)

สัญญาเลขที่ ศภ. 4-7/2560 (CAW 01/2560)

8) ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด กิจกรรม การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จังหวัดเลย อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ และนครพนม) สัญญาเลขที่ ศภ. 4-10/2560 (TOR พัฒนาผลิตภัณฑ์ 01/2560)

9) ที่ปรึกษา และคณะทำงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ Premium OTOP เสื่อกก จังหวัดมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรม วงษ์สุวรรณ์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย อินโนเวชั่น ฮับส์ (ทปอ.) ปี พ.ศ. 2561

10) ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา กิจกรรม พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา พื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จังหวัดเลย อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ และนครพนม)

สัญญาเลขที่ ศภ. 4-9/2561

11) ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด กิจกรรม การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ พื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จังหวัดเลย อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ และนครพนม) สัญญาเลขที่ ศภ. 4-8/2561

              12) ที่ปรึกษา กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมสู่ AEC ให้คำแนะนำเชิงลึก (coaching) เทคนิคการมัดย้อมสี (ผ้า/กก) โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

13) ที่ปรึกษา กิจกรรมให้คำแนะนำเชิงลึก ณ สถานประกอบการ (Consult & Coaching) ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและลดต้นทุนให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ SMEs/OTOP พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ หัวข้อ “การออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์”

14) ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนากลุ่มแม่บ้านหัตถกรรมครัวเรือนบ้านหัวช้าง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

15) ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพจักสานกระดาษ บ้านโนนสำนัก ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีษะเกษ

16) ที่ปรึกษา โครงการยกระดับไหมและ OTOP สู่นครหม่อนไหมก้าวไกลสู่สากล วิจัยและนวัตกรรม OTOP กาฬสินธุ์ พัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ความร่วมมือระหว่างบริษัทโฟเอส ดีไซต์ เซ็นเตอร์ กับ ศูนย์วิจัยศิลปกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลันมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2562

17) ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กลุ่มอาชีพจักสานกระดาษบ้านโนนสำนัก ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีษะเกษ งบประมาณการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

18) ที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม

19) ที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์

              2 งานวิจัย

1) 2552 – ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุทางการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม (อ.วีรพล เจียมวิสุทธิ์ หัวหน้าโครงการ)

2) 2555 – ผู้ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง การออกแบบเครื่องใช้สำหรับที่พักอาศัยในพื้นที่น้ำท่วม (อ.วิกรม วงษ์สุวรรณ์ หัวหน้าโครงการวิจัย)

3) 2555  – ผู้ช่วยวิจัย เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์จากหินแห่อีสาน (อ.ดร.อาคม เสงี่ยมวิบูล หัวหน้างานวิจัย)

4) 2556 – ผู้ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาภูมิปัญญางานหัตถกรรมท้องถิ่นเพื่อออกแบบและพัฒนาของที่ระลึกส่งเสริมอัตลักษณ์จังหวัดมหาสารคาม (อ.อิสสระ ดวงเกตุ หัวหน้าโครงการวิจัยหนึ่งหลักสูตร หนึ่งศิลปวัฒนธรรม)

5) 2557 – วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตเรื่อง การออกแบบของที่ระลึกจังหวัดบุรีรัมย์, ประเทศไทย

6) 2557 – ผู้ร่วมโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบเพื่อส่งเสริมการใช้ผ้าพื้นเมือง กรณีศึกษา กลุ่มทอผ้าและแปรรูปบ้านลาด ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (ผศ.ชัญญา ทองสวัสดี หัวหน้าโครงการ)

7) 2558 – ผู้ร่วมโครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกกจังหวัดมหาสารคาม (อ.วิกรม วงษ์สุวรรณ์ หัวหน้าโครงการ)

8) 2559 – ผู้วิจัยโครงการวิจัยเรื่อง คุณสมบัติผนังดินมูลกระบือชุมชนบ้านหนองโนใต้ ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม งบสนับสนุนจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

9) 2559 – ผู้ร่วมโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน เรื่อง การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ชุมชนบ้านหนองโนใต้ ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดย สาขาวิชานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (อ. สุนทรี ถูกจิตต์ หัวหน้าโครงการ)

              3 บทความวิชาการ/บทความวิจัย

1) 2557 – บทความวิชาการเรื่อง การออกแบบของที่ระลึกจังหวัดบุรีรัมย์, ประเทศไทย ในวารสารวิชาการช่อพะยอม (ฐาน TCI) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2) 2560 – ตีพิมพ์บทความวิชาการเรื่อง ปราสาทหิน : พื้นที่และสัญญะวัฒนธรรม

เขมรถิ่นไทยในบริบทการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย   ครั้งที่ 13 วันที่ 7-8 กันยายน 2560

3) 2561 – ตีพมพ์บทความวิจัยเรื่อง คุณสมบัติผนังดินมูลกระบือชุมชนบ้านหนองโนใต้         ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม งบสนับสนุนโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและ นฤมิตศิลป์ ในวารสารคณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2019) : มกราคม-เมษายน 2562 หน้าที่ 47 – 63

3) 2562 – บทความวิชาการเรื่อง การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่ภาคอีสานตอนบน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด กรณีศึกษา ร้านแม็ก-แบงค์ บ้านเชียง ตำบลบ้านเชีง อำเภอหนองหาร จังหวัดอุกรธานี การประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัยครั้งที่ 5 “ศิลปะสร้างโลก” จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 12 – 13 กรกฏาคม พ.ศ. 2562

4) 2563 – นำเสนอโปสเตอร์วิชาการพร้อมบทความ เรื่องการพัฒนากลุ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในชุมชนจิตรกรรมฝาผนังดั้งเดิม เพื่อรองรับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม โดย      รศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ (หัวหน้าโครงการ) นำเสนอในงาน มมส.วิจัยครั้งที่15 ณ โรงแรมสยามธารา   จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 5-6 ก.ย.63

 

วิทยากร

1) วิทยากรประจำกลุ่มกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนา การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Udonthani Industrial Design Camp: UdID Camp) ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมสู่ AEC วันที่ 12-15 ธ.ค. 60 ณ โรงแรมพาราไดซ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 หนังสือที่ อก 0414/331 ลว. 8 ธ.ค. 60

2)  วิทยากร ทีมงานผู้รับจ้างการใหคําปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการ ในการพัฒนาเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑผาทออีสาน ผลิตภัณฑที่มีความพรอมและศักยภาพเชิงพาณิชย์ระดับทั่วไป (กลุม C) “โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่ระดับสากล” เขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อมและขนาดกลาง ปีงบประมาณ 2561

3)  ผู้ช่วยวิทยากรโครงการยกระดับผ้าไหมสู่อนุภาคลุ่มน้ำโขง กิจกรรม พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากไหมและ OTOP วันที่ 19-21 ก.พ. 61 ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ หนังสือที่ กส 0019/ว 2019

4) ผู้ช่วยวิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วันที่ 1-2 มี.ค. 61 ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ หนังสือที่ กส 0019/1692 ลว. 8 ก.พ. 61

5) ผู้ช่วยวิทยากรโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าผ้าฝ้ายผ้าไหม เพิ่มช่องทางการตลาด และสร้างภาพลักษณ์ผ้าฝ้ายผ้าไหมให้เป็นที่ยอมรับในเวทีสากล วันที่ 5-6 มี.ค. 61 ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ หนังสือที่ กส 0019/1554 ลว. 19 ก.พ. 61

6)  ผู้ช่วยวิทยากรโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ระดับจังหวัด วันที่ 19-20 เม.ย. 61 ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ หนังสือที่ กส 0019/4174 ลว. 5 เม.ย. 61

7)  ผู้ช่วยวิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล ครั้งที่ 1 วันที่ 1-2 มิ.ย. 61 ณ โรงแรมเดอะคอนวีเนียน & อำนวยสุข จังหวัดขอนแก่น โดย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หนังสือที่ สพว. 60/170-4/2561

8)  ผู้ช่วยวิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล ครั้งที่ 2 วันที่ 25-26 มิ.ย. 61 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หนังสือที่ สพว.60/170-4/2561

9)  ผู้ช่วยวิทยากรโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรม อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการขายและการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวฯ วันที่ 9-11 มี.ค. 62 ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ หนังสือที่ กส 0019/5217 ลว. 3 เม.ย. 62

10) ผู้ช่วยวิทยากร กิจกรรม การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการยกระดับไหมและ OTOP สู่นครหม่อนไหมก้าวไกลสู่สากล ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ตามหนังสือสัญญาเลขที่ 16/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณ 4.4 ล้านบาท) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

11) วิทยากร โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2563 จังหวัดมหาสารคาม

 

ความเชี่ยวชาญ:

   ด้านโปรแกรม           3D Studio Max, AutoCAD, Sketch Up, Adobe Ultra, Claymation Studio, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

   ด้านวิชาการ           วิจัย ศึกษาศิลปวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์

   ด้านการออกแบบ     ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบดินเผา

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน ออกแบบตกแต่งภายในอาคาร

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก