ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี

ประวัติ Profile

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี
Asst.Prof.Dr.WUTTIPHUNG RODKASEMSRI

ประวัติการศึกษา Educational Background
ที่ ปีการศึกษา วุฒิ/สาขา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
1. 2551

ปริญญาเอก ศิลปประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต (ศป.ด.)

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. 2547

ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต (ศ.ม.)

สาขาวิชาภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. 2541

ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

สาขาวิชาภาพพิมพ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
ผลงานทางวิชาการ Academic work

งานวิจัย

1) ผู้ร่วมวิจัย: แนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ศึกษากรณี ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีค่าคะแนน 1-2 ดาว KBO จังหวัดศรีสะเกษ (2551)

2) ผู้ร่วมวิจัย: การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย ตามโครงการจัดตั้งเครือข่ายองค์ความรู้ชุมชน KBO จังหวัดอุบลราชธานี (2551)

3) ผู้วิจัย: การพัฒนางานหัตถกรรมร่วมสมัยจากพืชวงศ์หญ้า. คณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2551)

4) ผู้วิจัย: การพัฒนาแผนการสอนในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (2553)

5) ผู้วิจัย: สถานภาพพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2556)

6) ผู้วิจัย: การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากหญ้านวลน้อย. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  (2557)

7) ผู้วิจัย: การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (2558)

8) ผู้วิจัย: การศึกษาหญ้านวลน้อยเพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในบ้าน. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (2560)

9) ผู้ร่วมวิจัย: การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทุนอุดหนุนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. (2560)

10) ผู้ร่วมวิจัย: การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา: ในเขตพื้นที่ภาคอีสานตอนบน ทุนอุดหนุนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. (2560)

11) ผู้ร่วมวิจัย: การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทุนอุดหนุนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. (2561)

12) ผู้ร่วมวิจัย: การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา: ในเขตพื้นที่ภาคอีสานตอนบน ทุนอุดหนุนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. (2561)

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (บทความวิจัย-บทความวิชาการ)

1) วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี. (2541). การพัฒนางานหัตถกรรมร่วมสมัยจากพืชวงศ์หญ้า. วารสารศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา, 3 (3), 31-44 (บทความวิจัย)

2) วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี. (2555). คิด-เขียนเอกสารประกอบงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์.วารสารเปลวปัญญา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 1 (1), 83-95 (บทความวิชาการ)

3) วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี. (2557). พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกับการปรับบทบาทต่อสังคม. วารสารเปลวปัญญา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2 (1), 54-64. (บทความวิจัย)

4) วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี. (2558). การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์. วารสารบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, 3 (12), 32- 40.. (บทความวิจัย)

5) ธรรมรัตน์ โถวสกุล, อาคม เสงี่ยมวิบูล และวุฒิพงษ์ โรจเขษมศรี, 2560, “ศิลปะอุตสาหกรรมและนวัตกรรมการสร้างหัวโขน” วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน, 8(1), มกราคม-มิถุนายน, 79-108. (บทความวิจัย)

6) วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี. (2561). การศึกษาทัศนคติและการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์

ตกแต่งบ้านจากวัสดุหญ้านวลน้อย. วารสารวิถีสังคมมนุษย์ คณะมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 6(1). 1-11. (บทความวิจัย)

7) วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี. (2561). การศึกษาหญ้านวลน้อยเพื่อการออกแบบและพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในบ้าน. วารสารแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 5(3), 47-62. (บทความวิจัย)

8) พรสวรรค์ พรดอนก่อ, วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี. (2560). การก่อรูปของลำกลอนวาดอุบล. Veridian E-Journal, Silpakorn University 10(2) (ออนไลน์). (บทความวิจัย)

9) จรรยาภรณ์ กิตติกูลคุณานนท์, อาคม เสงี่ยมวิบูล, และวุฒิพงษ์ โรจเขษมศรี.  2561, “จิตกรรมร่วมสมัย: แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์จากการผสมผสานทางวัฒนธรรมกับความเป็นอัตลักษณ์ในกระแสสังคมบริโภค” มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14, 50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 6-7 กันยายน, 15-16.

10) วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทุนวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด : กรณีศึกษา กิจการศศิลดาพานิช จังหวัดอุดรธานี. (ตอบรับเข้าร่วม) โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่5“ศิลปะสร้างโลก” Arts Create the World. วันที่12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์จังหวัดขอนแก่น, คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

11)  Sensai Peerapong, Vuthipong Roadkasamesri. (2014). The Dynamism of Tradition Dance in Mookdahan Province. Asian Culture and History. 6(2) : 106.

12)  Mettha Sirisuk, Arkom Sangiamvibool, Vuthipong Roadkasmsri.  2015. “Naga Artistic Work in the Northeastern Region of Thailand”.  Asian Culture and History.  Vol.7 No.1  January 2015.

13)  Sirimong Natayakul, Vuthipong Roadkasamesri, Surapone Virunrak. (2015). Dynamism of Ballet in Isan. Asia PacificJournal of Multidisciplinary Research. 3(4), Part 3. Paper ID 2015-3-326

14) Sungketkarn Daniya, Chansuwan Pattamawadee, Vuthipong Roadkasamesri. (2015). The Journy of Pong Lang Sa-On in the Thai Entertainment Business. Asia PacificJournal Journal of Education, Art and Sciences (APJEAS). 2(4) : 12-15

15) Huy, N., H., Q., Sangiamvibool., A. and Sutatongthai, P. (2016).  The Current Situation of Village’s Communal Houses in Modern Life. The Master of Fine Art Exhibition: Visual Arts Academic Year 2015, 2016 April 7 – 30, Maha Sarakham, Mahasarakham University. P. 163-171.

การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ (นิทรรศการเดี่ยว/กลุ่ม)

1) วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี. (2540). “Despair I-II”. ร่วมแสดงผลงานในงานนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 43 ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า, กรุงเทพมหานคร.

2) วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี. (2540). “Sickness I-II”. ร่วมแสดงผลงานในงานศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 9 บริษัทโตชิบา ประเทศไทยจำกัด . ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า, กรุงเทพมหานคร.

3) วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี. (2541). “Weakkness I ”. ร่วมแสดงผลงานในงานนิทรรศการ  The new  Expression in Thai Contemporary Art Originality and Creativity . ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพมหานคร.

4) วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี. (2541). “Weakkness II”. ร่วมแสดงผลงานในงานนิทรรศการการแสดงผลงานร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16 ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า, กรุงเทพมหานคร.  .

5) วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี. (2542). “ The Suffering”. ร่วมแสดงผลงานในงานนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 45 ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า, กรุงเทพมหานคร.

6) วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี. (2542). “The Suffering II”. ร่วมแสดงผลงานในงานศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 10 บริษัทโตชิบา ประเทศไทยจำกัด . ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า, กรุงเทพมหานคร.

7) วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี. (2542). “The Suffering in the pool”. ร่วมแสดงผลงานในงานศิลปกรรมร่วมสมัย  ธนาคารกสิกรไทย . ณ หอศิลป์ธนาคารกสิกรไทย, กรุงเทพมหานคร.

8) Vuthipong Roadkasamesri. (2000). “The Fear”. International Triennial Graphic Art BITOLA, MACEDONIA.

9) Vuthipong Roadkasamesri. (2000). “The Weakness”. International Print Triennial in KANAGAWA, JAPAN.

10) วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี. (2544). “More people in limited space II”. ร่วมแสดงผลงานในงานศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 13 บริษัทโตชิบา ประเทศไทยจำกัด . ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า, กรุงเทพมหานคร.

11) วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี. (2544). “More people in limited space I”. ร่วมแสดงผลงานในงานนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 48 ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า, กรุงเทพมหานคร.

12) วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี. (2545). “Immigretion I”. ร่วมแสดงผลงานในงานศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 14 บริษัทโตชิบา ประเทศไทยจำกัด . ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า, กรุงเทพมหานคร.

13) Vuthipong Roadkasamesri. (2004). “The people in limited space”. Tokyo International Mini-Print Triennial 2004, JAPAN.

14) วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี. (2546). “ The Immigretion ”. ร่วมแสดงผลงานในงานนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 49 ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า, กรุงเทพมหานคร.

15) วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี. (2547). “Immigretion s’ Space”. ร่วมแสดงผลงานในงานนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 50 ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า, กรุงเทพมหานคร.

งานบริการทางวิชาการชุมชน

              ที่ปรึกษา โครงการ โดยมีประสบการณ์ทำงาน“ที่ปรึกษาเชิงลึก” ช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2563 รวม 7 ปี ดังนี้

1) คณะทำงานโครงการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านผลิตภัณฑ์นวัตกรรม กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมสู่เชิงพาณิชย์ กิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2549 โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ศภ. 7 กสอ. TOR Innovation 1/2549)

2) คณะทำงานโครงการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านผลิตภัณฑ์นวัตกรรม กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมสู่เชิงพาณิชย์ กิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2550 โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ศภ. 7 กสอ. TOR Innovation 1/2550)

3) คณะทำงานโครงการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านผลิตภัณฑ์นวัตกรรม กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมสู่เชิงพาณิชย์ กิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2551 โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ศภ. 7 กสอ. TOR Innovation 1/2551)

4) คณะทำงาน แนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ศึกษากรณี ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีค่าคะแนน 1-2 ดาว KBO จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2551

5) คณะทำงาน การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย ตามโครงการจัดตั้งเครือข่ายองค์ความรู้ชุมชน KBO จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2551

6) คณะทำงานโครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา กิจกรรม พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ปีงบประมาณ 2560 พื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จังหวัดเลย อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ และนครพนม) สัญญาเลขที่ ศภ. 4-7/2560 (CAW 01/2560)

7) คณะทำงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด กิจกรรม การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2560 พื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จังหวัดเลย อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ และนครพนม) สัญญาเลขที่ ศภ. 4-10/2560 (TOR พัฒนาผลิตภัณฑ์ 01/2560)

8) คณะทำงานโครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา กิจกรรม พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ปีงบประมาณ 2561 พื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จังหวัดเลย อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ และนครพนม) สัญญาเลขที่ ศภ. 4-9/2561

9) คณะทำงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด กิจกรรม การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2561 พื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จังหวัดเลย อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ และนครพนม) สัญญาเลขที่ ศภ. 4-8/2561

10) ทีมที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2561 เพื่อพัฒนากลุ่มจักสานเส้นพลาสติก หมู่ที่ 5 บ้านพงโพด ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

11) ผู้จัดการ/ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพจักสานกระดาษ บ้านโนนสำนัก ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีษะเกษ

12) ที่ปรึกษา กิจกรรม การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการยกระดับไหมและ OTOP สู่นครหม่อนไหมก้าวไกลสู่สากล ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ตามหนังสือสัญญาเลขที่ 16/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณ 4.4 ล้านบาท) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

13) คณะทำงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP) ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดมหาสารคาม (งบประมาณ 4 แสนบาท) โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

14) คณะทำงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP) ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ (งบประมาณ 343,000 บาท) โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

15) คณะทำงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายใต้อัตลักษณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม