อาจารย์ ปรีชา นวลนิ่ม

อาจารย์ปรีชา นวลนิ่ม

ประวัติ Profile

อาจารย์ปรีชา นวลนิ่ม
Mr.PREECHA NOULNIM
ອາຈານປິຊາ ນວນນຶ່ມ
丕茶·努尼、老师

ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์
Head of Department of Visual Arts
ຫົວໜ້າພາກວິຊາທັດສະນະສິນ
助理教授、视觉艺术系主任

ประวัติการศึกษา Educational Background

ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2549
สังกัดสาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาทัศนศิลป์
ปริญญาตรี ศป.บ.จิตรกรรม ปีที่จบ 2546
ปริญญาโท ศป.ม.จิตรกรรม ปีที่จบ 2548

ผลงานทางวิชาการ Academic work
แผนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
กรณีที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการวิจัยและการสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ระบุเดือน/ปี) 2562
แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม

กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2565
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนรายวิชา วาดเส้น 1 รหัสวิชา 605102
ผลงานสร้างสรรค์เรื่องที่ 1 พื้นที่สักการะและความเชื่อในบริบทวัฒนธรรมริงทาง