ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตติยา โกมินทรชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตติยา โกมินทรชาติ

ประวัติ Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตติยา โกมินทรชาติ
Asst.Prof.RATTIYA KOMINTARACHART

ประวัติการศึกษา Educational Background

ปริญญาตรี ศป.บ.นาฏยศิลป์ ปีที่จบ 2544
ปริญญาโท ศศ.ม.นาฏยศิลป์ไทย ปีที่จบ 2549

ผลงานทางวิชาการ Academic work

แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม

กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2562
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนรายวิชา มหรสพอีสาน รหัสวิชา 0606309
ผลงานสร้างสรรค์เรื่องที่ 1 การสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์พื้นเมืองอีสานชุด “ฟ้อนลำแพนเทิดไท้ องค์วิศิษฎศิลปิน”