อาจารย์ ศักชัย อุทธิโท

อาจารย์ศักชัย อุทธิโท

ประวัติ Profile

อาจารย์ ศักชัย อุทธิโท
Mr.SAKCHAI UTTITHO

ประวัติการศึกษา Educational Background

ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2524
สังกัดสาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาทัศนศิลป์
ปริญญาตรี คบ.อุตสาหกรรมศิลป์ ปีที่จบ 2529
ปริญญาโท กศม.เทคโนโลยีทางการศึกษา ปีที่จบ 2534
ปริญญาเอก ศป.ด.การออกแบบผลิตภัณฑ์ ปีที่จบ 2548
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อปี พ.ศ. 2552

ผลงานทางวิชาการ Academic work

แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม

กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2560 (ยื่นขอแล้ว)
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน รายวิชา การจัดการอุตสาหการฯ รหัสวิชา 0601205
ผลงานวิจัยเรื่องที่ 1 การออกแบบและพัฒนาเตาอบไม้ไผ่ที่เหมาะสมกับงานหัตถกรรม
ผลงานวิจัยเรื่องที่ 2 การพัฒนางานหัตกรรมไม้ไผ่ในภาคอีสาน
หนังสือวิชาการด้าน ศิลปะ ไม้แกะสลักสองฝั่งโขง ไทย-ลาว
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ วารสารในฐาน Scorpus