ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ ภูผา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ ภูผา

ประวัติ Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ ภูผา
Asst.Prof.ADISAK PHUPA

ประวัติการศึกษา Educational Background

ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2551
สังกัดสาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาภาพพิมพ์
ปริญญาตรี ศป.บ.ทัศนศิลป์ ปีที่จบ 2545
ปริญญาโท ศป.ม.ภาพพิมพ์ ปีที่จบ 2551

ผลงานทางวิชาการ Academic work

แผนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
กรณียังไม่ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
จะศึกษาต่อปี พ.ศ. 2563 สาขาวิชา – สถาบัน –

แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม

กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2561
ผลงานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนรายวิชา ศิลปะการพิมพ์ 1
ผลงานวิจัยเรื่องที่ 1 ภาพพิมพ์แม่พิมพ์แผ่นพลาสติก
ผลงานสร้างสรรค์เรื่องที่ 1 เด้อนางเดอ 1
ผลงานสร้างสรรค์เรื่องที่ 2 เด้อนางเดอ 2