ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุรักษ์ โคตรชมภู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุรักษ์ โคตรชมภู

ประวัติ Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุรักษ์ โคตรชมภู
Asst.Prof. ANURAK KHOTCHOMPHU

ประวัติการศึกษา Educational Background

ปีที่บรรจุเข้ารับราชการ 2558
สังกัดสาขาวิชาศิลปะสื่อประสม ภาควิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี ศป.บ.ทัศนศิลป์ ปีที่จบ 2547
ปริญญาโท ศป.ม.ทัศนศิลป์ ปีที่จบ 2557

ผลงานทางวิชาการ Academic work
แผนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

กำลังศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2568

แผนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นจากเดิม

กำหนดการที่จะยื่นขอตำแหน่งวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2569

ผลงานวิจัยเรื่องที่ 1 “ศิลปะสื่อประสม : โลกทัศน์ของอีสานผ่านภูมิปัญญาดินปืน”
[Mixed media art: The creative from wisdom of the gunpowder of the northeast]

ผลงานวิจัยเรื่องที่ 2 “การสร้างสรรค์ศิลปะสื่อประสมจากความเชื่อเรื่องพญาแถนในบริบทใหม่ของอีสาน”
[The creation of mixed media art from the belief of thaen in the new context of the northeast]

ผลงานวิจัยเรื่องที่ 3 “การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์จากความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อีสานภายใต้นโยบายของรัฐ”
[The creation of visual arts from the changes in the Isan area Under policy of government]

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เรื่อง “ศิลปะสื่อประสม : โลกทัศน์ของอีสานผ่านภูมิปัญญาดินปืน”
ผลงานที่กำลังจะตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เรื่อง “การสร้างสรรค์ศิลปะสื่อประสมจากความเชื่อเรื่องพญาแถนในบริบทใหม่ของอีสาน”