เกี่ยวกับคณะ

 • ประวัติคณะศิลปกรรมศาสตร์

  H_fine-art-msu

  ชื่อคณะ   ภาษาไทย      :  คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ภาษาอังกฤษ  :  Faculty of Fine and Applied Arts

  ที่ตั้ง      ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์/โทรสาร:0-4375-4385

            คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Faculty of Fine and Applied Arts) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคามตาม
  พระราชบัญญัติการบริหารงานหน่วยงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 จัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่
  21 กุมภาพันธ์พ.ศ.2545 มีหน้าที่จัดการศึกษา ดำเนินการวิจัยและการสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมีการ
  ดำเนินงานที่เน้นความคล่องตัว มีประสิทธิ์ภาพและพึ่งตนเองให้มากที่สุด โดยมีสภามหาวิทยาลัยกำกับควบคุม

  ศิลปกรรมศาสตร์มีรากฐานและพัฒนาการมาจากการมีบทบาทด้านศิลปวัฒนธรรมอีสานสำคัญต่อมหาวิทยาลัย โดยได้มีการจัด
  การเรียนการสอนวิชาศิลปะกับมนุษย์เป็นวิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม ตั้งแต่ปีพ.ศ.2512 ต่อมาได้พัฒนา
  สู่การเปิดสอนเป็นวิชาโทศิลปศึกษา ในปี พ.ศ.2516 และพัฒนาเป็นวิชาเอกศิลปศึกษาในปี พ.ศ.2523 ถึงปีการศึกษา พ.ศ.2541
  นอกจากนี้ยังได้เปิดหลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม จำนวน 1 รุ่น ในปีการศึกษา 2538

  ในปี พ.ศ.2539 ภาควิชาทัศนศิลป์และศิลปะการแสดงได้ร่วมกับสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ในสังกัดคณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์
  เพื่อนำเสนอ โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเปิดหลักสูตรจัดการศึกษา
  5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

            ปี พ.ศ.2541 หลักสูตรสาขาวิชานฤมิตศิลป์ และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แยกตัวออกไปและจัดตั้งเป็น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

            ภายหลังจากการได้รับการจัดตั้งเป็นคณะวิชาในปี พ.ศ.2545 แล้วคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้มุ่งพัฒนาทรัพยากรในทุกด้านเช่น อาจารย์
  บุคลากร และครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาต่างๆรวมถึงหลักสูตร เพื่อการศึกษาด้วย โดยในปีการศึกษา 2549 ได้มีการจัดการเรียนการสอนใน
  ระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 2 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขวิชาทัศนศิลป์และดุริยางคศิลป์
  และได้พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญตรีที่มีอยู่เดิมให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาวการณ์ของสังคมและความต้องการของผู้เรียน

            ตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา 2550 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
  ได้แยกตัวออกไปเพื่อจัดตั้งเป็นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

  ปัจจุบัน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีหลักสูตรจัดการเรียนการสอน จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้


   ระดับบัณฑิตศึกษา

  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยทางศิลปกรรม
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยทางศิลปกรรม
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

  ระดับปริญญตรี

  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

_________________________________________________

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

โลโก้ทอง

ปรัชญา

“ ศิลปกรรมศาสตร์สร้างสรรค์ชาติและพัฒนาสังคมมนุษย์ ”

วิสัยทัศน์

          คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็น HUB ทางศิลปกรรมศาสตร์ของอาเซียนตอนบน หรือกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว สหภาพเมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม) และเป็น Node ด้านการศึกษา วิจัย สร้างสรรค์ และแลกเปลี่ยน เรียนรู้ศิลปกรรมศาสตร์ของอีสานและไทย ที่สัมพันธ์กับศิลปกรรมศาสตร์ประเทศ CLMV

พันธกิจ

          1. ผลิตบัณฑิตทางศิลปกรรมศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถขั้นสูง ทั้งภาควิชาการและปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพศิลปกรรม ระดับชาติ อาเซียน และสากล อีกทั้งยังเป็นบัณฑิตที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ และนำเสนอศิลปกรรมศาสตร์เชื่อมโยงกับโลกศิลปกรรมศาสตร์กับสรรพวิชา เพื่อสร้างสรรค์ชาติและพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และสำนึกรับผิดชอบต่อสาธารณชนทุกระดับ

          2. เป็นศูนย์กลางในการผลิตการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์อย่างรอบด้าน ทั้งการวิจัยและสร้างสรรค์พื้นฐาน ประยุกต์ และการวิจัยสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนา โดยให้ความสำคัญทั้งกระบวนการ (Process) ผลงาน (Product) และการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Pass on Knowledge) ด้านแนวคิด ทฤษฎีและข้อค้นพบจากการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ ต่อวงการศิลปกรรมศาสตร์ วงวิชาอื่นๆ และสาธารณชนทั่วไป

          3. ให้บริการและพัฒนาชุมชนและสังคมทุกระดับแบบปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม โดยใช้องค์ความรู้และวิธีวิทยาทางศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อยกระดับให้ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

          4. ปกป้อง อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศึกษา ค้นคว้า ทำความเข้าใจ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ทั้งระดับพื้นบ้าน ท้องถิ่น และระดับชาติ อย่างบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม และสังคมวัฒนธรรมปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม และปลูกสร้างจิตสำนึกของเยาวชน และผู้คนในสังคมปัจจุบันให้ตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมดังกล่าวไปพร้อมกัน

สีประจำคณะ           สีทอง (GOLD) หมายถึง ความรุ่งเรื่องแห่งปัญญา   

_________________________________________________

ยุทธศาสตร์ ค่านิยมองค์กร

ค่านิยมองค์กร

PROUND  (PROUND to be Fine and Applied Arts)

 • P (Professional Proactive) การทำงานเชิงรุก : ปฏิบัติงานอย่างมีอาชีพ รอบคอบ รอบรู้ มีสติ หลักการและเหตุผล
 • R (Result Oriented) การทำงานเชิงรุก : มุ่งมั่นสู่จุดหมายเดียวกัน
 • O (Ownership) ความรู้สึกเป็นเจ้าของบ้านและภาคภูมิใจในศาสตร์และศิลป์
 • U (Unity) การทำงานเป็นทีม : การทำงานรวมกันอย่างเป็นเอกภาพ และความเป็นหนึ่ง เพื่อศิลปกรรมศาสตร์
 • D (Devotion Communication) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ : ศิลปกรรมเสมือนการส่งสารโดยอาศัยกระบวนการสื่ออย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล รวมทั้งมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารธรรมาภิบาลของคณะศิลปกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้ได้รับการยอมรับ และพัฒนาเป็นคณะวิชาในระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาคณะวิชาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม