แบบฟอร์มคำร้อง

ลำดับ เรื่อง
1  แบบฟอร์มคำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพ 
2  แบบฟอร์มคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา 
3  แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินค่าประกันของเสียหายคืน 
4  แบบฟอร์ม GR5 อนุมัติภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ (กรณีนิสิตอยู่นอกคณะ/หน่วยงาน) 
5  แบบฟอร์มขออนุมัติลาออกจากการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 แบบฟอร์มสมัครทุนระดับบัณฑิตศึกษา
6  แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนภูมิพล 
 แบบฟอร์มขอส่งตรวจรูปแบบ
7  แบบฟอร์มขอส่งตรวจรูปแบบกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
8  แบบฟอร์มขอส่งตรวจรูปแบบกลุ่มวิทยาศาสตร์ 
9  แบบฟอร์มขอส่งตรวจรูปแบบสมุดบันทึกสำหรับนิสิตเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 แบบฟอร์มตรวจสอบความถูกต้องรูปแบบบทนิพนธ์และแบบรับรองเนื้อหา
10  แบบตรวจสอบความถูกต้องรูปแบบบทนิพนธ์ตามคู่มือการเขียนบทนิพนธ์วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และกลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ 
11  แบบตรวจสอบความถูกต้องรูปแบบบทนิพนธ์ ตามคู่มือการเขียนบทนิพนธ์วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
12  (TS1) แบบฟอร์ม ขออนุมัติชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์  และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
13  (TS2) แบบฟอร์ม ขออนุมัติสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
14  (TS3) แบบฟอร์ม ส่งรายงานผลการสอบและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข 
15  (TS4) แบบฟอร์ม ขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์ 
16  (TS5) แบบฟอร์ม ส่งรายงานผลการสอบและวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข 
17  (TS6) แบบฟอร์ม ส่งบทความวิจัยวิทยานิพนธ์ 
18  (TS6) แบบฟอร์ม ส่งบทความงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 
 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
19  (TS1) แบบฟอร์ม ขออนุมัติชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์  และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
20  (TS2) แบบฟอร์ม ขออนุมัติสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
21  (TS3) แบบฟอร์ม ส่งรายงานผลการสอบและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข  
22  (TS4) แบบฟอร์ม ขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์ 
23  (TS5) แบบฟอร์ม ส่งรายงานผลการสอบและวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข 
24  (TS6) แบบฟอร์ม ส่งบทความวิจัยวิทยานิพนธ์ 
25  (TS6) แบบฟอร์ม ส่งบทความงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์
26  แบบฟอร์ม คำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
27  แบบฟอร์ม รายงานผลความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ 
28  แบบฟอร์ม คำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อวิทยานิพนธ์ 
29  แบบฟอร์ม ขออนุมัติการโอนวิทยานิพนธ์ 
30  แผนการดำเนินการแก้ไขเค้าโครงฯ/วิทยานิพนธ์หลังการสอบ 
31  แบบคำร้องขออนุมัติลาออกจากการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
32  แบบแสดงคุณวุฒิและผลงานวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
34  แบบรายงานผลการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงฯ/การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ (สำหรับนิสิตหลักสูตรตามเกณฑ์ฯ 58) 
35  แบบแสดงคุณวุฒิและผลงานวิชาการ สำหรับใช้ประกอบการแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน 
 แบบฟอร์มการศึกษาค้นคว้าอิสระ
 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
36  (IS1) แบบฟอร์ม ขออนุมัติชื่อเรื่องการศึกษาค้นคว้าอิสระ และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  
37  (IS2) แบบฟอร์ม ขอสอบเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ   
38  (IS3) แบบฟอร์ม ส่งรายงานผลการสอบและเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับแก้ไข  
39  (IS4) แบบฟอร์ม ขออนุมัติสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
40  (IS5) แบบฟอร์ม รายงานผลการสอบและการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับแก้ไข 
41  (IS6) แบบฟอร์ม ส่งบทความวิจัยการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
42  (IS6) แบบฟอร์ม ส่งบทความงานสร้างสรรค์การศึกษาค้นคว้าอิสระ  
 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
43  (IS1) แบบฟอร์ม ขออนุมัติชื่อเรื่องการศึกษาค้นคว้าอิสระ และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  
44  (IS2) แบบฟอร์ม ขอสอบเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ  
45  (IS3) แบบฟอร์ม ส่งรายงานผลการสอบและเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับแก้ไข  
46  (IS4) แบบฟอร์ม ขออนุมัติสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
47  (IS5) แบบฟอร์ม รายงานผลการสอบและการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับแก้ไข 
48  (IS6) แบบฟอร์ม ส่งบทความวิจัยการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
49  (IS6) แบบฟอร์ม ส่งบทความงานสร้างสรรค์การศึกษาค้นคว้าอิสระ  
50  แบบฟอร์ม คำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
51  แบบฟอร์ม คำร้องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
52  แบบฟอร์ม ขออนุมัติการโอนการศึกษาค้นหว้าอิสระ 
53  แบบฟอร์ม คำร้องขออนุมัติลาออกจากการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
54  แบบแสดงคุณวุฒิและผลงานวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
55  แบบรายงานผลการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงฯ/การสอบวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ (สำหรับนิสิตหลักสูตรตามเกณฑ์ฯ 58) 
56  แบบแสดงคุณวุฒิและผลงานวิชาการ สำหรับใช้ประกอบการแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน 
 แบบฟอร์มสมัครสอบ
57  แบบฟอร์มบันทึกขอทราบคะแนนสอบภาษา (Language Examination) 
58  แบบฟอร์มคำร้องขอสมัครสอบภาษา (Language Examination From GR-Test-1) 
59  แบบฟอร์มคำร้องขอสมัครสอบ/เทียบความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Information and Communication Technology Application) 
60  แบบฟอร์มคำร้องขอสมัครสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
61  แบบฟอร์มคำร้องขอสมัครสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
62  แบบฟอร์มคำร้องขอสมัครสอบความรู้ด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ)  (From-MSU EGS-Test-1) 
63  แบบฟอร์มคำร้องขอเทียบผลสอบวัความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  (From-MSU EGS-Test-2) 
64  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร/กรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 แบบฟอร์มคำร้องเสนอแต่งตั้งอาจารย์
65  แบบฟอร์มเสนอแต่งตั้งอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจำ 
66  แบบฟอร์มเสนอแต่งตั้งอาจารย์ระดับบัณฑิตผู้ช่วย 
67  แบบฟอร์มเสนอแต่งตั้งอาจารย์ระดับบัณฑิตพิเศษ 
 แบบฟอร์มงานสารสนเทศ
68  ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
69  ขอใช้บริการซ่อมบำรุง 
70  ขออนุมัติยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 
 แบบฟอร์มผลงานวิจัยของอาจารย์
71  แบบฟอร์มผลงานวิจัยของอาจารย์บัณฑิตศึกษาประจำ