แบบฟอร์ม GR5 อนุมัติภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ (กรณีนิสิตอยู่นอกคณะ/หน่วยงาน)

แบบฟอร์ม GR5 อนุมัติภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ (กรณีนิสิตอยู่นอกคณะ/หน่วยงาน)

แบบฟอร์ม gr5